1.31.2012

ცოტა რამ სოციალურ დარვინიზმზე:

მე-19 საუკუნეში დარვინის ევოლუციის თეორიის გამოჩენამ გადატრიალება მოახდინა მეცნიერული აზრის მრავალ სფეროში.

Herbert Spencer, 1820–1903 
დარვინის ერთ-ერთი ყველაზე მგზნებარე თაყვანისმცემელი იყო ბრიტანელი ფილოსოფოსი და სოციოლოგი ჰერბერტ სპენსერი (Herbert Spencer, 1820–1903). 

 სწორედ მას ეკუთვნის ფრაზა "გადარჩებიან ყველაზე მორგებულ-შეგუებულები".

მან პირველმა სცადა ევოლუციის კანონების მიყენება ადამიანთა საზოგადოებისთვის.

დარვინისტ-სპენსერისტებმა ეს იდეა აქციეს სოციალური დარვინიხზმის თეორიად რომლის თანახმადაც ადამიანთა საზოგადოების ევოლუცია ზუსტად ისევე ხდება როგორც ევოლუცია ბუნებაში- თავაშვებული,შეუზღუდავი კონკურენციით და ყველაზე მორგებულთა გადარჩენით.

აქედან გამომდინარე მე-19 საუკუნის დასასრულის საზოგადოებაში გამეფებული გააფთრებული კონკურენცია და აქედან წარმოქმნილი კოლოსალური სოციალური უთანასწორობა ითვლებოდა ამ საზოგადოების ბუნებრივ მდგომარეობად . ეს იყო წონადი არგუმენტი სოციალური რეფორმისა და პროფკავშირების იდეების საწინააღმდეგოდ.

სინამდვილეში სოციალური დარვინიზმი ეფუძნებოდა ბუნებრივი გადარჩევის პრინციპების ელემენტარულ არცოდნას. ბუნებაში მართლაც გადარჩებიან "ყველაზე მორგებულ-შეგუებულები" ან,სულ მცირე, "ყველაზე შეგუებულთა"გენები.
მაგრამ დარვინის ბუნებრივ გადარჩევაშო არის შეგუებულობის ერთადერთი კრიტერიუმი. დარვინის თანახმად გადარჩებს ის ვინც თავისი გენების უმეტესობას გადასცემს შემდეგ თაობას და სწორედ ისაა ყველაზე შეგუებული ინდივიდი.

დარვინის თეორიის თანახმად არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს ინდივიდის მიერ დაგროვებული ფულის ოდენობას თუ მის ძალაუფლებას,მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ იმას თუ რამდენ შთამომავალს დარჩა მისი გენები.

Fichier:Leland Stanford p1070023.jpg
Leland Stanford, 1824–93 
სოციალურ დარვინიზმზე ლაპარაკისას იხსენებენ ხოლმე რკინიგზის მაგნატი ლილანდ სტენფორდის (Leland Stanford, 1824–93) ისტორიას. თავიდან ის იყო ერთი საბაყლო დუქნის კლერკი და ბოლოს გადაიქცა ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად.

სწორედ მან ჩაასო "ოქროს ყავარჯენი" პრომონტორი-პოინტში //შტატი იუტა// და ამით დაასრულა ატლანტური სანაპიროს წყნარი ოკეანის სანაპიროსთან შემაერთებელი პირველი ტრანსამერიკული რკინიგზის მშენებლობა.

სტენფორდმა დააარსა სახელგანთქმული უნივერსიტეტი რომელსაც დღეს ჰქვია მისი სახელი. ესაა მისი ერთადერთი,მოზარდობაში გარდაცვლილი შვილისთვის პატივის მიაგებად. თუ დავაკვირფებით უნივერსიტეტის ღერბს დავინახავთ რომ მას აწერია "ლილანდ სტენფორდ უმცროსის უნივერსიტეტი":

სოციალური თვალსაზრისით ლილანს სტენფორდმა მიაღწია არაჩვეულებრივ სიმაღლეს,მან შეცვალა თავისი სამყაროს სახე, მაგრამ წარმატების დარვინული კრიტერიუმების თანახმად მან განიცადა საშინელი მარცხი იმიტომ რომ ვერც ერთი გენი ვერ გადასცა მომავალ ტაობებს. ესაა წონადი არგუმენტი სოციალური დარვინიზმის წინააღმდეგ.არის კიდევ ბევრი სხვა საბუთიც.

оявление в XIX веке теории эволюции Дарвина привело к перевороту во многих областях научной мысли. Британский философ и социолог Герберт Спенсер (Herbert Spencer, 1820–1903) был одним из самых восторженных последователей идей Дарвина. Между прочим, именно ему принадлежит фраза «Выживают наиболее приспособленные». Он был первым, кто попытался применить законы эволюции к человеческому обществу.

Люди, менее искушенные, чем Спенсер, развили эту идею в теорию «социального дарвинизма». Сторонники этой теории утверждали, что эволюция человеческого общества происходит точно так же, как эволюция в природе, — путем необузданной конкуренции и выживания наиболее приспособленных. Исходя из этого, жесточайшая конкуренция в капиталистическом обществе конца XIX века и порожденное ею колоссальное социальное неравенство воспринимались как «естественное» состояние этого общества — весомый аргумент против таких идей, как социальная реформа и профессиональные союзы.

На самом деле социальный дарвинизм основывался на элементарном непонимании принципов естественного отбора. В природе действительно выживают «наиболее приспособленные» (или, по крайней мере, гены «наиболее приспособленных»), но в дарвиновском естественном отборе есть только один критерий приспособленности. По Дарвину, выживает тот — это и есть наиболее приспособленный индивид, — кто передает большинство своих генов следующему поколению. С точки зрения дарвиновской теории, не имеет никакого значения, сколько денег накопил индивид или сколько власти он сконцентрировал в своих руках. Важно лишь то, скольким потомкам достались его гены.

Когда я рассказываю своим студентам о социальном дарвинизме, я всегда привожу в качестве примера историю железнодорожного магната Лиланда Стэнфорда (Leland Stanford, 1824–93). Он начинал клерком в бакалейной лавке, а в итоге стал одним из самых влиятельных людей Америки. Это он забил «золотой костыль» в местечке Промонтори-Пойнт (штат Юта), завершив тем самым строительство первой трансамериканской железной дороги, соединившей Атлантическое побережье с Тихоокеанским. Стэнфорд основал знаменитый университет, носящий теперь его имя в память о его единственном сыне, умершем подростком (если присмотреться к университетскому гербу, можно заметить, что на нем написано «Университет Лиланда Стэнфорда-младшего»).

С социальной точки зрения, Лиланд Стэнфорд достиг необычайных высот — это был человек, изменивший лицо мира, в котором жил. Однако, если исходить из дарвиновских критериев успеха, он потерпел фиаско, так и не передав ни одного гена следующим поколениям. Одного этого примера достаточно, чтобы показать полную научную несостоятельность доктрины социального дарвинизма. Против этой теории могут быть выдвинуты и другие аргументы (например, что «есть» и «должно быть» — не одно и то же), но, мне кажется, они излишни.

И в заключение — честная реклама. Я горжусь тем, что окончил физический факультет Стэнфордского университета, и чрезвычайно благодарен Лиланду Стэнфорду за то, что он вложил свое громадное состояние в создание этого замечательного учебного заведения.

No comments: