5.17.2012

კავკასიელ ვაჟკაცთა სახეებიდან: სულთან კელეჩ შახანის ძე-გირეი

სულთან კელეჩ შახანის ძე-გირეი (1880, მაიკოპი) 17.1.1947, მოსკოვი),

თავადი, მთიელთა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, თეთრი არმიის გენერალ-მაიორი (1918). ისწავლა ელისავეტგრადის კავალერიულ სასწავლებელში და ოფიცერთა კავალერიულ სკოლაში. მსახურობდა მე-12 ბელგოროდის ულანთა პოლკში. პოლკოვნიკი.

1917 წელს ფრონტის დაშლის შემდეგ წავიდა ყუბანზე. 1918 წელს შევიდა მოხალისეთა არმიაში. 1918 წლის მარტ-დეკემბერში ჩერქეზული ცხენოსანი პოლკის მეთაური. 1918 წლის 8 დეკემბრიდან ჩერქეზული დივიზიის მეთაური. მოქმედებდა გენერალი ლიახოვის კორპუსის შემადგენლობაში. სამხრეთ რუსეთის შეიარაღებული ძალების დამარცხების შემდეგ დივიზიის ნაწილებთან ერთად გადავიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, საიდანაც წავიდა ყირიმში.

ყირიმიდან გააგზავნეს ყარაჩაის ოლქში, სადაც შექმნა მოხალისეთა რაზმი და ებრძოდა ბოლშევიკებს. წითელი არმიის შეტევის შემდეგ ისევ დაიხია საქართველოში, საიდანაც, 1921 წლის გაზაფხულზე, წითელი არმიის შესვლის შემდეგ, გაემგზავრა იუგოსლავიაში და შემდეგ საფრანგეთში.

იყო ჩრდილოეთ კავკასიის მთიელთა სახალხო პარტიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, დამოუკიდებელი კავკასიის კომიტეტის წევრი. ამავე დროს ეწეოდა ჯიგიტოვკას და ხედნიდა ცხენებს.


1941 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანულ სარდლობასთან. 1939-1942 წლებში მეთაურობდა ჩერქეზულ ნაწილებს (დაახლოებით 6000 კაცი გენერალი პ.ნ.კრასნოვის კორპუსში.

1942 წელს კომისიის სათავეში გააგზავნეს კავკასიაში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების და პარტიზანებთან მებრძოლი რაზმების შესაქმნელად.

ომის ბოლოს მთიელებთან ერთად უკან დაიხია ავსტრიაში, 1945 წლის მარტისეს ბოლოს კი ჩრდილოეთ იტალიაში.

დააპატიმრეს ინგლისელებმა და იუდენბურგში 1945 წლის 29 მაისს გადასცეს ამხანაგი სტალინის ბოლშევიკებს. რომლებმაც ის გაასამართლეს და ჩამოახრჩვეს.
                                                 


Султан-Келеч-Гирей


Султан-Келеч-Гирей (?-17.01.1947). Полковник (12.05.1916). Генерал-майор (1918). Участник Первой Мировой войны: офицер в Черкасском конном полку туземной дивизии при Русской армии, 1914—1917. Участник мятежа генерала Корнилова, 08—II.1917. В Белом движении: командир отряда и бригады 2-й Кубанской дивизии корпуса генерал-лейтенанта Ляхова, 03—08.1918. Командир Черкесско-Терской (Дикой) казачьей дивизии, 09.1918—05.1920. После разгрома Добровольческой армии на Северном Кавказе бежал (05.1920) в Грузию и позже — в Крым (06.1920). По заданию генерала Врангеля организовывал в станицах и хуторах Северного Кавказа антисоветские казачьи отряды, периодически вступавшие в борьбу с частями Красной армии, 06—11.1920. После разгрома основного отряда вторично бежал в Грузию, 12.1920. После начала наступления Красной армии в Грузии 02.1921 — эмигрировал. В эмиграции: 03.1921—06.1945, Франция. Во время Второй Мировой войны 1941 —1945 жил в Берлине, сотрудничая с немцами. Участвовал в создании казачьих частей для войны против Красной армии, создавал на Кавказе отряды для борьбы с советской властью. Проявлял активность в антисоветских действиях белой эмиграции: возглавлял Комитет независимости Кавказа, а также был членом ЦК Народной партии горцев, 1922—1945. В 1943 г. сформировал отряд (дивизию) из горских народов Кавказа, которая в 1944—1945 гг. участвовала в борьбе с партизанами Тито в Югославии. Выдан 05.1945 английскими войсками представителям Советского Союза в Австрии, куда Султан-Келеч-Гирей бежал 03.1945 из города Делах, Германия. Арестован и приговорен к смертной казни, повешен вместе с генералами Красновым, Шкуро и другими, выданными в 1945 г. СССР.


Использованы материалы кн.: Валерий Клавинг, Гражданская война в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. М., 2003.


Султан-Келеч-Шаханович-Гирей, Келеч-Гирей (1880, Майкоп - 17.1.1947, Москва), князь, один из руководителей горского националистического движения, генерал-майор белой армии (1918). Образование получил в Елисаветградском кавалерийском училище и офицерской кавалерийской школе. Служил в 12-м Белгородском уланском полку. Участник 1-й мировой войны, командир абхазской сотни Черкесского конного полка, полковник. После развала фронта в 1917 уехал на Кубань. В 1918 вступил в Добровольческую армию. В марте - дек. 1918 командир Черкесского (с 4.11.19181-го Черкесского) конного полка. С 8.12.1918 начальник Черкесской дивизии. Действовал в составе корпуса ген. Ляхова. После поражения ВСЮР с частями дивизии отошел на территорию Грузии, откуда эвакуировался в Крым. Из Крыма направлен в Карачаевскую область, где сформировал добровольческий отряд и вел борьбу против местных Советов. После наступления Красной Армии вновь отступилвдек. 1920 в Грузию, откуда весной 1921, после вступления туда большевиков, эмигрировал в Югославию, а затем во Францию. Один из руководителей Народной партии горцев Северного Кавказа, член Комитета независимого Кавказа. Одновременно занимался джигитовкой и выездкой лошадей. С 1941 активно сотрудничал с германским командованием. В 1939-1942 командовал черкесскими частями (ок. 6 тыс. чел.) в казачьем корпусе ген. П.Н. Краснова. В 1942 во главе комиссии направлен на Кавказ для создания местных органов власти и организации отрядов для борьбы с партизанами. В конце войны отошел с горцами в Австрию, а в конце марта 1945 - в Северную Италию. Арестован англичанами и выдан ими в Юденбурге 29.5.1945 вместе с казаками и горцами большевикам. В качестве обвиняемого привлечен к процессу ген. Краснова и др. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Повешен.
Султан-Келеч-Гирей
No comments: