6.27.2012

ჩერქეზული რაინდული კოდექსი უერკ-ხაბზე,დასასრული:


ჩერქეზები უცნობი მხატვრის თვალით.
არ შეგვაშინოს ბუმ!
ჩერქეზული რაინდული კოდექსის ერთ-ერთი მთავარი ცნება იყო მამაცობა.
 აზნაური აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მამაცი. ლაჩრობა შეუთავსებელია თავისუფალი ადამიანის,მით უმეტეს არისტოკრატის მდგომარეობასთან.

ლაჩარ გლეხს დაგმობდნენ მაგრამ სოციალურად ვერ დააქვეითებდნენ. ლაჩარი აზნაური კი კარგავდა აზნაურის წოდებას.

ლაჩრობაში მხილებულ რაინდს ელოდა სამოქალაქო სიკვდილი. მასთან სახლში არ შედიოდნენ,მის დაკრძალვაში არ მონაწილეობდნენ. ასეთ ადამიანთან ურთიერთობას წყვეტდნენ მეგობრები. არც ერთი ქალი არ გაყვებოდა მას ცოლად.ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას სახალხო კრებებში და თავისი ხალხის,თემის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

შ.ბ.ნოგმოვის მოწმობით სახალხო ზიზღის საჩვენებლად ლაჩრობაში მხილებულები ძველად გამოჰყავდათ კრების წინაშე თექის მახინჯი ჩაჩით თავზე შესარცხვენად და აჯარიმებდნენ ორიოდე ხარით, სხვა ცნობებით ეს ჩაჩი უნდა ეტარებინა დამნაშავის დედას მანამდე ვიდრე დამნაშავე რამე გმირობით არ გამოისყიდიდა თავის უსაქციელობას.ფოლკლორში ნახსენებია ჩაჩის როლის შემსრულებელი საგანგებო კაბაც.

შიშს აყოლილ მეომარს საზოგადოების წინაშე თავისი დანაშაულის გამოსყიდვა შეეძლო მხოლოდ გმირობით ან სიკვდილით. მანამდე მთელი მისი ოჯახი თითქოს გლოვობდა და შერცხვენილი მეომრის მეუღლეს უთანაგრძნობდნენ შემდეგი სიტყვებით: " დაე აღადგინოს ღმერთმა შენი მეუღლის ღირსება".

სიმტკიცე და თავდაჭერილობა. აზნაური ყველანერ გარემოებებში თავდაჭერილი,აუღელევებელი უნდა დარჩენილიყო,არ უნდა აყოლოდა შიშს და პანიკას.

დარჩა ფოლკლორული მოწმობა იმის შესახებ რომ პირველი ხარისხის აზნაურები კარმოვები დააქვეითეს მეორე ხარისხის აზნაურებად იმიტომ რომ "კარმოვი შეაშინა ბუმ".

ეს ფოლკლორული ვერსია უფრო ანეგდოტური ხასიათისაა და არაა ისტორიულად სარწმუნო,მაგრამ საკითხის ასე დაყენება თავისთავადაა საინტერესო. ისტორიული მოწმობების და ზოგი ფოლკლორული მონაცემის თანახმად კარმოვები იყვნენ პირველი ხარისხის აზნაურები და ისინი მართლაც გადაიყვანეს მეორე ხარისხის აზნაურებად. ამის მიზეზი კი ის იყო რომ კარმოვებმა უარი თქვეს მათთან მყოფი ყირიმელი მეომრების დახოცვაზე და გააქციეს ისინი მათი საყოველთაო ჟლეტის დროს. კარმოვებმა ეს გააკეთეს ყირიმის ხანებთან ნათესაობის და არა ლაჩრობის გამო. კარმოვების ერთ-ერთი ქალიშვილი გადმოცემების თანახმად გათხოვილი იყო ყირიმის სახანოში. ყაბარდოელებს ეს გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ სახლახო კრებაზე ყირიმულ-თათრული ლაშქრის დამარცხებისა და მოსპობის შემდეგ.

ჩერქეზ აზნაურში ბავშვობიდანვე ზრდიდნენ მოთმინების და ამტანობის თვისებებს. რაინდი-უორკი თავის ადამიანურ სისუსტეებზე უფრო ძლიერი უნდა ყოფილიყო. სამარცხვინოდ და დასაგმობად ითვლებოდა ჩივილი და წუწუნი დაღლილობაზე,უქეიფობაზე,სიცივეზე,სიცხეზე და გემრიელი და ჯანმრთელი საჭმლის ყოველი ხსენება.

ჩერქეზებში ბევრია სიმტკიცის და მოთმინების აღმწერი და განმადიდებელი თქმულება. ამბობენ რომ 15 წლიდან ცხენოსან ანდემირკანს ყარაულში ყოფნისას ან ცხენების დარაჯობისას ჩვეულებად ჰქონდა სასტიკ ყინვაშიც კი მთელი ღამის განმავლობაში ერთ ადგილზე თვალის დაუხუჭავად დგომა.

ამის გამო მას დაარქვეს ჩეშანე-ბურჯი.

კარატაბან მახმუდის მიერ შექმნილ საიტზე გამოქვეყნებული ა.ს. მირზოევის ეს შესანიშნავი წერილი

/რუსულიდან თარგმნა გ.მარჯანიშვილმა/.


А. С. Мирзоев

http://adiga.narod.ru

Сайт создан Каратабан Махмудом
 Пишите@мне!

Трусость, в свою очередь, несовместима с положением свободного человека, а тем более дворянина. Если трусость проявил крестьянин, то за это его безусловно осудили бы, но ниже занимаемого им в социальной иерархии места его нельзя было опустить. В отличие от него уорк, проявивший трусость, лишался дворянского звания. Рыцарь, уличенный в трусости, подвергался гражданской смерти, которую, как нам сообщил Хасан Яхтанигов, адыги обозначали термином "унэ дэмыхьэ, хьэдэ имых" (букв.: к кому не входят в дом, в чьих похоронах не участвуют). С таким человеком переставали общаться друзья, ни одна девушка не вышла бы за него замуж, он не мог принимать участие в народных собраниях и вообще в политической жизни своего народа, общины.

Для всеобщей демонстрации народного презрения в старину, по свидетельству Ш. Б. Ногмова, "уличенных в трусости выводили перед собранием в войлочном безобразном колпаке для посрамления и налагали пеню ценою в пару волов" [18, с. 66].

По другим данным, этот колпак носила мать провинившегося, пока он каким-либо подвигом не искупал своей вины. Этот вой-
__________

*Ереджиб – ержыб – марка кремневого кавказского ружья, названная по имени мастера.

лочный "колпак труса" назывался пIынэ. В фольклоре упоминается также специальное платье – къэрабгъэ джанэ (рубашка труса), которое выполняло аналогичную функцию.

Воин, проявивший трусость, мог искупить свою вину перед обществом только свершением подвига или же своей смертью. До этого же времени вся его семья пребывала как бы в трауре. Жене опозоренного воина окружающие выражали сочувствие, в знак которого высказывалось благопожелание: "Уи лIым и напэр тхьэм хужь ищIыж" – "Честь твоего мужа бог да восстановит" [4, с.54].

– Твердость и хладнокровие. Это положение подразумевало, что уорк в любой ситуации должен был сохранять самообладание, быть невозмутимым, никогда не поддаваться панике и страху. Сохранилось фольклорное свидетельство о том, как уорки Кармовы были понижены в сословной иерархии переводом из первостепенных дворян (дыжьыныгъуэ) в сословие второстепенных дворян (беслъэн уэркъ). Вот что фольклор сообщает об этом: "Къармэхэ жьындум къигъащтэри, лIакъуэлIэшым къыхадзыжащ" – "Кармова сова испугала, за это из тлекотлешей его исключили" [1, с.84].

Хотя фольклорная версия носит больше анекдотический характер и скорее всего не является исторически достоверной, тем не менее такая постановка любопытна сама по себе. Действительно, согласно историческим свидетельствам и некоторым фольклорным данным Кармовы были дворянами 1-й степени, но не тлекотлешами, а деженуго, и действительно были переведены в сословие второстепенных дворян. Причиной же послужило то, что они отказались убить находившихся у них на постое крымских воинов и помогли им бежать во время их всеобщего избиения. Кармовы не сделали этого не из трусости, а по причине родственных отношений, в которых они состояли с крымскими ханами. Одна из их дочерей, как сообщают предания, была замужем в Крымском ханстве. После разгрома и уничтожения крымско-татарского войска на народном собрании кабардинцы и приняли, по всей видимости, это решение.

– Терпеливость и выносливость. Эти качества воспитывались в дворянине с раннего детства. Истинный рыцарь-уорк должен был быть сильнее своих естественных человеческих слабостей. Считались позором и подвергались осуждению жалобы на усталость, недомогание, холод, жару, голод и даже всякое упоминание о вкусной и здоровой пище [4, с.101].

У черкесов существует много преданий, описывающих и восхваляющих стойкость и терпеливость. Так, говорят, Андемыркан, начавший наездническую жизнь с 15 лет, имел следующее обыкновение: когда ему выпадало быть в карауле или стеречь лошадей, он даже зимой, в самый лютый мороз, проводил всю ночь стоя на одном месте и не смыкая глаз. За это ему дали прозвище Чэщанэ – Башня.

А. С. Мирзоев

http://adiga.narod.ru

Сайт создан Каратабан Махмудом
 Пишите@мне!

No comments: