7.04.2012

ფრანგი ისტორიკოსი ფილიპ კონტამინი საღვთო მშვიდობაზე და ზავზე შუა საუკუნეების ევროპაში;მივიწყებული ქრისტიანული ეთიკის ისტორიიდან:


 1932 წელს დაბადებული ფილიპ კონტამინი ეკუთვნის ფრანგ ისტორიკოსთა უფროს თაობას. ისინი აგრძელებენ ფრანგული ისტორიოგრაფიის იმ მიმდინარეობას რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ "ახალ ისტორიულ მეცნიერებას". ამ მიმართულების დუძემდებლები იყვნენ კარგად ცნობილი ისტორიკოსები მარკ ბლოში და ლიუსიან ფევრი,მაგრამ მათი სულისჩამდგმელი იყო ისტორიული სინთეზის სკოლის დამფუძნებელი ანრი ბერრ. მან დაწერა 1911 წელს გამოცემული ფილოსოფიურ-ისტორიული და მეთოდოლოგიური ნაშრომი " სინთეზი ისტორიაში".


ის ამოდიოდა პლურალიზმის  ესე იგი ისტორიული განვითარების ფაქტორთა სიმრავლის პრინციპიდან და უარყოფდა მარქსისტულ მონისტურ შეხედულებას ისტორიაზე რომელის გამოყოფს ერთ გადამწყვეტ ფაქტორს,ეკონომიკას.

ანრი ბერი თვლიდა რომ ისტორიულმა გამოკვლევამ უნდა მოიცვას საზოგადოების ცხოვრების სულ სხვადასხვა მხარე.

მისი ოცნება ყოვლისმომცველ ისტორიულ სინთეზზე განუხორციელებელი დარჩა მისწრაფება ასეთი სინთეზისკენ თუნდაც შეზღუდული მასშტაბით იქცა ახალი მიმართულების ისტორიკოსთა დამახასიათებელ ნიშნად.
ფ. კონტამინის წიგნი "ომი შუა საუკუნეებში"არაა უბრალოდ სამხედრო საქმის ისტორია. ესაა ისტორია ომისა როგორც შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის საზოგადოების ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორისა მის სულ სხვადასხვანაირ გამოვლინებაში და შედეგებში.

მრავალი მკვლევარი მიმართავდა შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიას,მაგრამ არავის უცდია ომის როგორც სოციალ-პოლიტიკური და სულიერ-რელიგიური ცხოვრების ფენომენის კომპლექსური ანალიზი.

სწორედ ამიტომაა უნიკალური ფრანგი მკვლევარის ნაშრომი. მის წიგნს თარგმნიან სხვადასხვა ენაზე. ეხლა მისი გაცნობა შეუძლიათ რუსებსაც და იმედია რომ ვინმე ოდესმე მას გააცნობს ბეჩავ ქართველ მკითხველსაც თუ მანამდე საქართველოში დარჩება წიგნების კითხვის მსურველი.

უამრავი სულ სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით ფ.კონტამინმა წარმოადგინა მდიდარი მასალა ევროპულ ქვეყნებში ომების ისტორიისთვის და გაანალიზა ამასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემა. წიგნში ასევე მოცემულია კლასიკური მასალა იარაღის ისტორიის შესახებ და შუა საუკუნეების ტაქტიკის და სტრატეგიის ორიგინალური ანალიზი. სამხედრო საქმის ისტორიკოსები აქამდე ამას უგულვებელყოფდნენ ვინაიდან თვლიდნენ რომ ტაქტიკა და სტრატეგია შუა საუკუნეებში პრაქტიკულად არ ყოფილა.

ფ. კონტამინი ეხება ისეთ იშვიათ და მნიშვნელოვან თემებსაც როგორიცაა "სიმამაცის ისტორია". სიმამაცე ითვლებოდა მეომრის მთავარ სათნოებად. ის იკვლევს ომის გამოვლენას საეკლესიო და რელიგიურ ცხოვრებაში. სხვა სიტყვებით ის ეხება შუა საუკუნეებში ომის როგორც სამხედრო და სოციალურ-პოლიტიკურ ისე სულიერ-რელიგიურ ასპექტებს.

უპირველეს ყოვლისა გვიანი შუა საუკუნეების ანუ მე-14-მე-15 საუკუნეების მკვლევარი ფ.კონტამინი დიდხანს იკვლევდა საფრანგეთისა და ინგლისის ასწლიან ომს. ის ეხება პრობლემების ძალიან ფართო წრეს.

როგორც ამბობდა თვითონ კონტამინი მის წიგნებში არ წარმოდგება მხოლოდ გლეხების და სოფლების,კლირიკების და ბერების,ვაჭრების და ბაზრობების,ხელოსსნების და ამქრების საფრანგეთი. მისი წიგნებში ასევეა აძალიან რეალური,ომის და დიპლომატიის,სახელმწიფოსა და მისი მსახურების,წარჩინებულთა და ძალაუფლების მქონეთა საფრანგეთიც.

მას განსაკუთრებით აინტერესებდა თავისუფლების ფერმენტად და სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების მთავარ ფიგურად დარჩენილი თავადაზნაურობის ისტორია.
ამასთან დაკავშირებით ის ეხება რაინდობის ევოლუციას გვიან შუა საუკუნეებში.

ის თვლიდა რომ ლაპარაკი რაინდობის მზის გარდაუვალ ჩასვენებაზე მეთოთხმეტე-მეთხუტმეტე საუკუნეების საფრანგეთში,როგორც ამას ჩვეულებრივ აკეთებენ ისტორიკოსები,მაადრევია. 

2. ღვთაებრივი მშვიდობა და ღვთაებრივი დაზავება. რაინდული ეთიკა და ჯვაროსნული ლაშქრობები:

ადრეულმა შუასაუკუნეებმა//განსაკუთრებით მერვე-მეათე საუკუნეებში// გარკვეული ცვლილებები შეიტანა ომის კონცეფციაში მაგრამ უფრო ნაყოფიერი იყო 1000 წელსა და მე-12 საუკუნის დასაწყისს შორის მოქცეული პერიოდი.

თანამედროვე ისტორიოგრაფიის სხვადასხვა მიმდინარეობა ხაზს უსვამს ამ პერიოდის სირთულეს.

ID 1507433
Букинистическое издание
Автор: Филипп Контамин
Издательство: Ювента
Серия: Историческая библиотека
ISBN 5-87399-140-5; 2001 г.
Дополнительные

Филипп Контамин 
Война в Средние века

ФИЛИПП КОНТАМИН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Филипп Контамин, родившийся в 1932 г., принадлежит к старшему поколению французских историков, продолжающих традиции того направления во французской историографии, которое иногда называют «новой исторической наукой». Основоположниками этого направления были хорошо известные ученые Марк Блок и Люсьен Февр, но здесь нелишне напомнить, что их вдохновителем являлся Анри Берр, основатель школы исторического синтеза и автор философско-исторического и методологического труда «Синтез в истории», изданного в 1911 г. Исходя из принципа плюрализма, то есть множественности факторов исторического развития, в отличие от характерного для марксизма монистического взгляда на историю с выделением одного определяющего фактора – экономического, он полагал, что историческое исследование должно было охватывать самые разные стороны жизни общества. Правда, его мечта о некоем всеобъемлющем историческом синтезе оказалась нереализуемой на практике, но важно то, что стремление к такому синтезу, пусть даже и в ограниченных масштабах, стало характерной особенностью историков нового направления.
Предлагаемая читателю в русском переводе книга Ф. Контамина «Война в Средние века» – это не просто история военного дела, а история войны как важнейшего фактора жизни средневекового западноевропейского общества в самых разных ее проявлениях и последствиях. Многие исследователи обращались к событиям военной истории Средневековья, но никто не пытался дать комплексный анализ войны как феномена социально-политической и духовно-религиозной жизни. Именно поэтому труд французского ученого уникален, его книгу переводят на разные языки, а теперь с ней сможет познакомиться и русскоязычный читатель.
Использовав огромное количество самых разнообразных источников, Ф. Контамин осуществил исторический синтез по двум основным направлениям. Он представил богатый материал по истории войн в европейских странах и проанализировал многие связанные с этим проблемы. В книге дается и классический материал по истории оружия, и оригинальный анализ средневековой тактики и стратегии, которыми прежде историки военного дела всегда пренебрегали, считая, что, по сравнению с античностью, их практически не было в Средние века. Ф. Контамин обращается и к таким редким, но важным темам, как «история мужества», считавшегося главной добродетелью воина, как проявления войны в церковной и религиозной жизни. Иначе говоря, его труд охватывает и сугубо военные, и социальные, и политические, и духовно-религиозные аспекты войны в Средние века.
Интерес к феномену войны в широком историческом плане возник у Ф. Контамина неслучайно. Будучи прежде всего исследователем позднего Средневековья, т. е. XIV-XV вв., он долгое время занимался изучением Столетней войны между Францией и Англией. Круг проблем, которые рассматривались в его работах, посвященных этой эпохе, очень широк. Как говорил сам Контамин, в его книгах предстает «отнюдь не Франция крестьян и деревень, не Франция клириков и монахов, купцов и ярмарок, ремесленников и цехов, но Франция, также очень реальная, войны и дипломатии, государства и его слуг, знати и власть имущих». Ученого особенно интересовала история дворянства, остававшегося «ферментом свободы» и «главной или, по крайней мере, центральной фигурой на социально-политической шахматной доске». В связи с этим он обращается и к эволюции рыцарства в позднее Средневековье, полагая, что говорить о его неизбежном закате в XIV-XV вв. во Франции, как обычно делают историки, преждевременно.

Страница 1 из 292: [1]  2 

 Филипп Контамин Война в Средние века Филипп Контамин Война в Средние века филипп контамин и его творчество

2. БОЖИЙ МИР И БОЖЬЕ ПЕРЕМИРИЕ. РЫЦАРСКАЯ ЭТИКА И КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
Хотя раннее Средневековье (особенно с VIII по X в.) и принесло некоторые изменения концепции войны, которые следовало бы определить более четко, все же более плодотворным был период с 1000 г. до начала XII в. Различные течения современной историографии стремятся подчеркнуть сложность этого периода; одно из них выделяет целостную программу мира, возникшую на Западе: это не просто борьба с грабежами, парализовавшими повседневную жизнь, но, так сказать, метафизическая и космологическая борьба со всеми виновниками насилия и беспорядка на уровне тела, души и общества2; другое течение выявило органическую связь между движениями за мир, появлением рыцарства и становлением идеи крестовых походов3; третье акцентирует преобразование социальных отношений, напряженные отношения и конфликты не столько между Церковью и светскими сеньорами, сколько между магнатами и бедными, что отражает эволюцию понятий, идеалов и ценностей4. По большому счету перестройка общества происходила, не без волнений и кризисов, именно в соответствии с представлением о мире и благодаря ему. Что можно взять из этих исследований, нередко частных, иногда весьма противоречивых, для того сюжета, который нас занимает?

Прежде всего – факты5. Первый период – время Божьего мира (975 1025 гг.), или, если использовать понятия той эпохи – «договор о мире», «установление мира», «восстановление мира и справедливости», «мир, подлежащий восстановлению» (pactum pacis, constitutio pacis, restauratio pacis et justitial, pax reformanda). Во время собора в Пюи в 975 г. епископ Ги Анжуйский собрал на открытом воздухе на поле Сен Жермен крестьян и рыцарей своей епархии, «чтобы услышать, каково их мнение о поддержании мира». Он сразу же прояснил всю важность вопроса, сказав: «Поскольку мы знаем, что без мира никто не узрит Господа, то предупреждаем людей, во имя Господа, чтобы они стали сынами мира». Главным результатом стала клятва: рыцари волей неволей должны были поклясться, что будут уважать владения церкви и крестьян, по крайней мере, тех, что живут за пределами тех земель, которые эти рыцари держат в качестве аллодов, бенефициев или комменд. Епископ Ги столкнулся с сопротивлением, которое он преодолел благодаря вооруженной помощи своих родственников – графов Бриуда и Жеводана: это значит, что движение за мир было направлено не против магнатов вообще (магнаты были заинтересованы в том, чтобы имущество зависимых от них людей защищалось), а только против грабителей и возмутителей спокойствия. На последующих ассамблеях мира будут вместе трудиться представители трех категорий светского общества: князья, знать и народ (Рауль Глабер).

Собор в Шарру (июнь 989 г.), собравший епископов Аквитании под председательством Гомбо, архиепископа Бордо, провозгласил тройное проклятие: разорителям церквей; расхитителям «имущества крестьян или других бедняков, как то: овец, быков, ослов, коров, коз, козлов, свиней, если только это случилось не по собственной вине» владельцев; и, наконец, тем, кто совершает насилие над клириками, не носящими оружие. Таким образом, защита крестьян была весьма ограниченной: она касалась лишь захвата имущества, если он был несправедливым. Собор в Верден сюр ле Ду (1016 г.) пошел дальше, обещая защиту самих крестьян во время войны.

За первым этапом, когда требовалась только клятва, последовал второй, когда появились лиги мира. Инициативу взял на себя Эмон, архиепископ Буржа, в 1038 г., когда обязал всякого верного христианина с 15 летнего возраста объявить себя врагом нарушителей мира и обещать в случае необходимости взяться за оружие против них.

Так появились границы движения за мир: оно стремилось покончить с каждодневным насилием, незаконными изъятиями и штрафами, с грабежамии набегами(depraedationes et invasiones). Поэтому земли, сами люди (клирики, купцы, паломники, крестьяне, знатные женщины и их свиты в отсутствие мужей, вдовы, монахини и др.) пользовались особым покровительством. Речь шла также об ограничении файды, или кровной мести (werra); но что касается «большой войны» (войныв прямом смысле слова), которая ведется публичной властью с помощью войска и военных походов, то на нее эти меры не распространялись.

Божье перемирие (treuga Dei) следует тем же настроениям, хотя и имеет свои особенности. Оно появилось на соборе в городе Тулуж (1027 г.); согласно «договору, или перемирию» (pactum sive treuga), который был провозглашен там и распространялся на епархию Эльн и графство Руссильон, всякое насилие должно быть приостановлено с девятого часа в субботу вечером до часа первой молитвы в понедельник утром: постановление того же порядка, что и постановление, запрещающее по воскресеньям судебные тяжбы, ручной труд и торги.

В 1041 г. епископ Прованса, несомненно, под влиянием аббата Клюни Одилона, от своего имени и от имени всех епископов Галлии отправил епископам Италии послание, в котором просил их принять и хранить «Божий мир и перемирие, кои нам ниспосланы с небес Божьим милосердием и коих мы твердо держимся, приняв их. Они состоят в том, чтобы с начала вечерни в четверг и до восхода солнца в понедельник утром среди всех христиан, друзей и врагов воцарялись твердый мир и перемирие».

Несколько лет спустя Божье перемирие было введено в Аквитании, в Бургундии, в Нормандии, в епархиях Вьенна и Безансона. Папство, сначала во времена Николая II, а затем Урбана II, оказало, в свою очередь, содействие в распространении движения за мир на все христианские страны. К прежним были добавлены новые периоды воздержания от войны: Рождественский пост, Рождество, Великий пост, Пасха, время между Вознесением и Пятидесятницей, включая оба праздника, три праздника Девы Марии и дни некоторых святых.

No comments: