2.08.2013

რუსული ტრაღედია-სმერდიაკოვი:


დოსტოევსკის რომანი ძმები კარამაზოვების //1878-1880// ცენტრალური პერსონაჟი. მემამულე ფიოდორ პავლოვიჩ კარამაზოვის და ქალაქის გიჟი შეშლილი ელიზავეტა აქოთებულის //სმერდიაშჩაია// უკანონო შვილი და ლაქია. მამამ დედამისის სამახსოვროდ დაარქვა სმერდიაკოვი.

ამ გვარმა რამდენადმე განსაზღვრა ამ პერსონაჟის მთავარი ზნეობრივი ნიშნები.
1876 წლის აპრილის მწერლის დღიურში დოსტოევსკი წერდა:
"...გაუნათლებელი და კულტურის სუსტად, გარეგნულად, მხოლოდ რაღაც ჩვევებში, ახალ ცრურწმენებში და ახალ კოსტუმში მიმღები ადამიანები მუდამ იწყებენ თავისი ძველი წრის, თავისი ხალხის, მეტიც, თავისი რწმენის შეზიზღებით და ზოგჯერ შეძულებითაც კი".
დოსტოევსკის შემოქმედებაში სმერდიაკოვს ჰყავს წინამორბედები, ასეთია ლაქია ვიდოპლიასოვი. თეთრ ფრაკში, თეთრ წინსაფარში გამოწყობილ ლაქიას სძულს ხალხი.

რუსული უზნეობის შვილი სმერდიაკოვი შემდეგნაირად მსჯელობს: "მე მთელი რუსეთი მეჯავრება მარია კონდრატიევნა...1812 წელს რუსეთს თავს დაესხა ფრანგთა იმპერატორი ნაპოლეონ პირველი და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ამ ფრანგებს დავეპყარით ჩვენ. ჭკვიანი ერი დაიპყრობდა და შეიერთებდა საკმაოდ შტერ ერს. სულ სხვა წესებიც იქნებოდა". ის ეთანხმება ფიოდორ პავლოვიჩს რომ რუსი ხალხი არის კარგად საცემი, გასამათრახებელი.

დოსტოევსკი ალბათ ითვალისწინებდა იმას რომ სიტყვა სმერდი ძველ რუსულად ნიშნავს მონას. ესაა მინიშნება ადამიანზე რომელსაც უნდა მატერიალური კეთილდღეობის და აწყობილი საზოგადოებრივი ყოფის უკვე მზა სახით მიღება უცხოელთა ხელიდან და არა საკუთარი შრომით.

ასეთ ადამიანს არ ესმის რომ სხვა სახელმწიფოთა წარმატების საფუძველია სწორედ ის რასაც თვითონ უარყოფს,მოქალაქეთა საკუთარი ღირსების შეგრძნება.

დოსტოევსკის მკითხველი
აქედანაა ცნება სმერდიაკოვშჩინა. საკუთარი ღირსების არმქონე და სხვების შემყურე ადამიანების მსოფლმხედველობა, ფილოსოფია, არგუმენტაცია 
//ფრთოსანი სიტყვების და გამოთქმების ენციკლოპედიური ლექსიკონი-მოსკოვი, "ლოკიდ-პრესს", ვადიმ სეროვი, 2003//. 

რუსული უზნეობის შვილ სმერდიაკოვს ეზიზღება ადამიანები, სამშობლოც კი. ის ამბობს რომ სძულს მთელი რუსეთი. ის ეთანხმება ფიოდორ პავლოვიჩს რომ რუსი ხალხი არის კარგად საცემი,გასამათრახებელი.

კარამაზოვშჩინის საბოლოო ეტაპი სმერდიაკოვშჩინა არის სიცოცხლეში ადამიანური საწყისის სრული უარყოფა,პიროვნების უკიდურესი დაშლა. ასეთია დოსტოევსკის აზრით ფულის გამრყვნელი ძალაუფლების და ინდივიდუალიზმის თარეშის შედეგი.
 
მაგრამ ასეთებს უჭირთ არსებობა: "როდესაც მოირბინა ალიოშამ მან სმერდიაკოვი ჯერ ისევ ჩამოკიდებული ნახა. მაგიდაზე იდო ბარათი "მე ვსპობ ჩემს სიცოცხლეს საკუთარი ნებით და ხალისით იმიტომ რომ არავის დავდო ბრალი" //ძმები კარამაზოვები, 15,85//.

დოსტოევსკი სმერდიაკოვში ხედავდა ბოლშევიკებს და ჩემი აზრით მასში არის ბოლშევიკების მიერ გამოზრდილი საბჭოთა დემოკრატების ნიშნებიც.

мердяков

Смердяков
Персонаж романа «Братья Карамазовы» (1880) Ф. М. Достоевского (1821 — 1881). Смердяков рассуждает следующим образом: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
Видимо, автор романа не случайно отдал дань архаике, наделив по литературной традиции XVIII в. героя «говорящей», то есть характеризующей человека фамилией — Смердяков. От слова «смерд», что значило в Древней и, позднее, в Московской Руси — раб, холоп.
Имя нарицательное для человека, который надеется получить материальные блага и благоустроенный общественный быт не ценой собственных усилий, а уже готовыми, из рук иностранцев; который не понимает, что успехи других государств в своем благоустройстве имеют причиной как раз то, от чего он спешит отказаться, — развитое чувство собственного достоинства его граждан (презрит.).
Отсюда «смердяковщина» — мировоззрение, философия, аргументация людей, рассуждающих подобным образом (презрит.).
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» 2003


  Смердяков питает лютую ненависть к людям, даже к родине, заявляя, что он ненавидит «всю Россию», соглашаясь с Федором Павловичем в том, что русский народ надо пороть. Смердяковщина — конечный этап карамазовщины, полное отрицание человеческого начала в жизни, предельный распад личности. Таков, по мнению Достоевского, итог буржуазного развития, развращающей власти денег, разгула индивидуализма.

К  190-летию со дня рождения Федора Достоевского  

Роман «Братья Карамазовы» как обвинение русскому дворянству

Материал подготовила А.Лебедева
В связи с годовщиной со дня рождения Федора Достоевского, признанного во всем мире одним из величайших писателей, продолжае

  Смердяков, незаконнорожденный сын Федора Павловича Карамазова от юродивой нищенки Лизаветы Смердящей. –

« Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. (…) В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».

О Смердякове говорится, что он, может, "уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит".

 
Когда же Алёша прибежал <…>, то застал Смердякова всё еще висевшим. На столе Лежала записка: “Истребляю свою жизнь Своею собственной волей и охотой, чтобы никого не винить”.
Братья Карамазовы (15, 85)

Словари и энциклопедии на Академике


СМЕРДЯКОВ


СМЕРДЯКОВ
СМЕРДЯКОВ - центральный персонаж романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» (1878-1880), слуга помещика Федора Павловича Карамазова, его незаконнорожденный сын от городской юродивой Лизаветы Смердящей (отсюда происходит и фамилия, определившая в какой-то степени главные нравственные черты этого персонажа). Исследователи творчества Достоевского считают, что С. как персонаж «Братьев Карамазовых» появился тогда, когда Достоевский обратился к давнишним записям, озаглавленным «Словечки», в поисках характерных выражений для речи героев романа. Давая общую характеристику людям, едва приобщившимся к культуре, Достоевский писал в «Дневнике писателя» за апрель 1876 года: «...малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, - вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти».
В творчестве Достоевского С. имеет своих предшественников. Некоторые из черт той «лакейской» психологии, законченным воплощением которой стал С., были запечатлены Достоевским в образах лакея Видоплясова из «Села Степанчикова» и в особенности в характеристике «лакея, дворового», который, нося «фрак, белый официантский галстух и лакейские перчатки», «презирает» на этом основании народ (Введение к «Ряду статей о русской 377 литературе», 1861). При создании образа у Достоевского возникали ассоциации с Жабером (В.Гюго «Отверженные»). О своем желании создать русский вариант «enfant trouve» (незаконнорожденный, «подкидыш», как определил это Достоевский в своей записной тетради 1876-1877 гг. за май месяц) писатель рассказывает в связи с посещением воспитательного дома для незаконнорожденных детей: «Поэзия иногда касается этих типов, но редко. Кстати, мне припомнился сыщик Javert из романа Victor'a Hugo «Les Miserables» - он родился от матери с улицы, чуть ли не в укромном уголке... и всю жизнь ненавидел этих женщин. За ними присматривал как полицейский и был их тираном. Он всю жизнь обожал крепкий порядок, данный строй общества, богатство, имущество, родоначальность, собственность, и не как лакей, о, совсем нет» («Дневник писателя» за 1876г., май).
Введение в повествование четвертого брата, С., которому была поручена роль отцеубийцы, позволило психологически и философски углубить характер другого Карамазова - Ивана: существование подлинного отцеубийцы только усугубляет нравственную вину Ивана. Поэтому Достоевский придавал огромное значение психологической мотивированности трех свиданий героев и каждой из этих встреч посвятил отдельную главу («Первое свидание со Смердяковым», «Второй визит к Смердяко-ву», «Третье, и последнее, свидание со Смердяковым»). К.В.Мочульский отмечал, что С. - это воплощенный соблазн и олицетворенный грех Карамазовых. В образе С. Достоевский выразил русский вариант «enfant trouve», принадлежащего к «средине и бездарности» и поэтому «подлеца».
Лит.: Кийко Е.И. Из истории создания «Братьев Карамазовых» (Ив

No comments: