1.11.2012

პონსონბი პალმერსტონს კავკასიის კონფედერაციაზე,1840 წლის 13 მაისი

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Gagarin_ill/karten.htm  აქ კნიაზ გაგარინის კავკასიის დიდებული სურათებია.

http://www.aheku.org/page-id-2768.html

დ. პონსონბი-გ.პალმერსტონს


კონსტანტინეპოლი,  1840 წლის 13 მაისი, განსაკუთრებით და საიდუმლოდ

მილორდ,  ბატონმა ჯიმზმა ერთხელ გამოთქვა კავკასიაში კონფედერაციის შექმნის იდეა. მან აღნიშნა რომ ჩრდილო კავკასიას მიუდგომელს ხდიან მთები და იქ ცხოვრობს ღქრიბი და მეომარი ხალხი.

სამხრეთი ოლქები კი ალბათ ყველაზე ნაყოფიერი ქვეყანაა მსოფლიოში. ის კარგადაა დაცული ბუნებრივი ზღუდეებით და აქ,ორ ზღვას შორის რომ შეიქმნას დედაქალაქი ან ადმინისტრატიული ცენტრი ეს ადგილი იქნებოდა მთავარი ბაზარი შუა აზიისთვის. მე ვთვლის კავკასიაში მცხოვრები ტომების დღევანდელი მდგომარეობა ხელს უწყობს ასეთი კონფედერაციის შექმნას.
Автор: Д.Понсонби 
Д.Понсонби - Г.Пальмерстону.

Константинополь, 13 мая 1840 г. Особо и секретно.

Милорд,
Г-н Джимз как-то подал мне идею создания конфедерации на Кавказе. Он отметил, что Северный Кавказ делают неприступным горы и что населяет его бедный и воинственный народ.

Южные же области - это, возможно, самая плодородная в мире страна, хорошо защищенная естественными преградами, так что будь здесь, между двумя морями, создана столица или административный центр, то это место могло бы сделаться главным для центральной Азии рынком. Я сильно склоняюсь к мнению, что нынешнее положение населяющих Кавказ племен благоприятствует созданию такой конфедерации.

Если бы только военные дела у черкесов пошли гораздо лучше, Россия могла бы счесть для себя благоразумным заключить мир с черкесами на тех условиях, которые они предложили некоторое время тому назад и о которых я отсюда сообщал Вашей Светлости, Если вы сочтете нужным оказать помощь осуществлению такого плана, я мог бы по получении инструкций Вашей Светлости сделать осторожно предложения по этому вопросу Сефер-бею, который все еще живет в Турции и находится в очень бедственном положении в результате стараний послужить делу своей родной страны.

Имею честь и пр...

No comments: