2.09.2012

ა ლენინიზმ-ყაჩაღიზმი

"ბარიკადებზე ქურდი რეციდივისტი პლეხანოვზე უფრო სასარგებლო იქნება" //ა. ბოგდანოვი//. 

გარემოებათა შესაბამისად ლენინი სხადასხვანაირად უყურებდა ტერორს და ექსპროპრიაციას. 1905 წელს თავის მაშინდელ თანამზრახველებთან-ლეონიდ კრასინთან და ალექსანდრ ბოგდანოვთან ერთად მან რუსეთის სოციალ დემოკრატული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტში საიდუმლოდ შექმნა მცირე ჯგუფი "ბოლშევიკური ცენტრი" რომლის დანიშნულებაც იყო ფულის შოვნა ბოლშევიკური ფრაქციისთვის. ამ ჯგუფის არსებობას უმალავდნენ როგორც მეფის ოხრანკას ისე პარტიულ ამხანაგებს. ეს იყო ბოლშევიკური იატაკქვეშა ორგანო რომელიც აკონტროლებდა ექსპროპრიაციებს და გამოძალვებს //ანუ იდეურ ყაჩაღობას//. ბოლშევიკების გამოჩენილი მოღვაწე გრიგორი ალექსინსკი წერდა რომ 1906-1910 წლებში ეს ცენტრი ხელმძღვანელობდა მრავალ ექსპროპრიაციას. შემსრულებელი იყო უკულტურო, მაგრამ მგზნებარე რევოლუციური და ყველაფრისთვის მზა ახალგაზრდობა. ეს ახალგაზრდები მთელ რუსეთის იმპერიაში ძარცვავდნენ საფოსტო განყოფილებებს,რკინიგზის სადგურების საბილეთო სალაროებს,მატარებლებს და ზოგჯერ მატარებლებს აგდებდნენ ლიანდაგიდან.

ხელისუფლებას განსაკუთრებით აშფოთებდა კავკასიის რეგიონი. საიდანაც ლენინს ფულებს უგზავნიდა ერთგული ლენინელი,არასტაბილური ფსიქიკის მქონე ანუ გიჟი სემიონ ტერ-პეტროსიანი//პეტროსიანცი//, სახელგანთქმული კამო. კამოს გმირობები: 1905 წლიდან კამო კრასინის დახმარებით//კრასინი იყო ზოგადი მეთვალყურე და ბომბების მიმწოდებელი// ბაქოში,ქუთაისში და ტფილისში ატარებს ექსპროპრიაციათა სერიას. პირველი ყაჩაღობა მან ჩაიდინა კოჯორთან 1906 წლის თებერვალში და ბოლშევიკებს ხელში ჩაუვარდათ 8000 რუბლი. იმავე წლის მაისში კამოს ჯგუფი თავს დაესხა საბანკო ეტლს ქუთაისის ერთ-ერთ ხალხმრავალ ქუჩაზე. მოკლეს მეეტლე და მოლარე, ხელში ჩაიგდეს 15000 რუბლი რომლებიც ღვინის ბოთლებში დაუყოვნებლივ გადაუგზავნეს პეტერბურგელ ბოლშევიკებს. კამო აგროვებდა უპრინციპო შარაგზის ყაჩაღებს. მათ სულ ფეხებზე ეკიდათ ბოლშევიკური სიბრძნის ნიუანსები. ერთხელ კამო ესწრებოდა მენშევიკის და ბოლშევიკის კამათს,ვერ ჩახვდა თუ რატომ კამათობდნენ და "რას კამათობთ,მოდი დავკლავ მაგას", უთხრა მან თავის ამხანაგ ბოლშევიკს.

კამო და მისი ამხანაგები აღმერთებნენ ლენინს რომელიც მათ თვალში განასახიერებდა პარტიას და რომლის ყოველი სიტყვაც კანონი იყო.

კავკასიური ბანდების გარდა ლენინს ყავდა ურალის ბანდებიც.

ზოგ დაჭერილ ბანდიტს სასამართლოზე იცავდა ალექსანდრ ფედოროვიჩ კერენსკი, მომავალი დროებითი მთავრობის მომავალი პრემიერ-მინისტრი რომელმაც ამაში აიღო კაი დიდი ჰონორარი, ნაძარცვიდან აღებული 10 000 რუბლი.

ამ ფულით ლენინი აძლიერებდა თავის პოზიციას და აფინანსებდა ბოლშევიკურ პოზიციებს. ამ ფულის მშოვნელ ყაჩაღთა მეთაურად იქცა ჩოდრიშვილის მიერ გაგიჟებული სოსელო რომელსაც ლენინმა სტალინი დაარქვა და რომელიც გამოაცხადა საუკეთესო და არაჩვეულებრივ ქართველად.


ასე გაუკაფეს გზა ბატონი ჯაბას მოსვლას საქართველოს სათავეში.

«На баррикадах взломщик-рецидивист будет полезнее Плеханова». А.Богданов

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ЦЕНТР
  Отношения Ленина к террору и экспроприации не были однозначными. Его позиция неоднократно менялась в зависимости от изменения его политических целей и первоочередных задач. В октябре 1905 г. он с двумя своими тогдашними соратниками – Леонидом Красиным и Александром Богдановым (Малиновским) – тайно организовал внутри Центрального комитета РСДРП небольшую группу, ставшую известной под названием «Большевистский центр», специально для добывания денег ленинской фракции. Существование этой группы скрывалось не только от глаз царской полиции, но и от других членов партии. Таким образом «Большевистский центр» был подпольным органом внутри партии, организующим и контролирующим экспроприации и различные формы вымогательства.

Видный деятель большевиков Григорий Алексинский писал, что с 1906 по 1910 гг. «Большевистский центр» направлял многие экспроприации. Исполнители этих актов набирались среди некультурной, но рвущейся в дело революционной молодежи, готовой на все. На всей территории Российской империи они грабили почтовые отделения, билетные кассы на железнодорожных вокзалах, иногда грабили поезда, устраивали крушения. Особую тревогу у властей вызывал кавказский регион. «Большевистский центр» получал постоянный приток необходимых средств с Кавказа, благодаря одному из наиболее верных Ленину на протяжении всей жизни людей – Семену Тер-Петросяну (Петросянцу), человеку с нестабильной психикой, известному как Камо – кавказский разбойник (так прозвал его Ленин).

ПОДВИГИ КАМО
Начиная с 1905 г. Камо при поддержке Красина (который осуществлял общий контроль и поставлял бомбы) организовал серию экспроприаций в Баку, Кутаиси и Тифлисе. Его первое разбойное нападение произошло на Коджорской дороге недалеко от Тифлиса в феврале 1906 г., и в руки экспроприаторов тогда попало восемь тысяч рублей. В начале марта того же года группа Камо напала на банковскую карету прямо на одной из людных улиц Кутаиси. В результате нападения были убиты кучер и один кассир. Бандитам досталось 15 000 рублей, которые немедленно были переправлены большевикам в Петербург в винных бутылках.

Но самым удачным делом группы Камо был «тифлисский экс». 12 июня 1907 г. на центральной площади грузинской столицы большевики бросили бомбы в две почтовые кареты, перевозившие деньги Тифлисского городского банка. В результате взрывов были убиты десятки охранников и случайных прохожих. Камо и его сподвижники забрали 250 000 рублей и скрылись с места происшествия. Все похищенные деньги были отправлены за границу для «Большевистского центра».

Камо набирал кадры преимущественно среди местных бандитов, которые не имели никаких идейных принципов и были грозой дорог. Эти бандиты и сам Камо обладали лишь элементарными представлениями о социалистическом учении и мало интересовались внутрипартийными разногласиями в РСДРП. Однажды Камо присутствовал при оживленном споре по аграрному вопросу между меньшевиком и большевиком и явно не понимал причины их разногласия. «Что ты с ним ругаешься? Давай я его зарежу», – спокойно сказал он своему товарищу большевику.

Камо и его товарищи буквально боготворили Ленина, который в их глазах воплощал партию, чье каждое слово было незыблемым законом. Один из боевиков, группы.

УРАЛЬСКИЕ ЭКСПРОПРИАТОРЫ
  Организация Камо на Кавказе не была единственной группой, используемой большевиками для совершения эксов. Им удалось установить тесные контакты и с несколькими боевыми отрядами на Урале. С начала революции 1905 г. большевики осуществили на Урале более сотни экспроприаций. Лидером уральских бандитов был Иван Кадомцев, ему помогали его братья Михаил и Эразм. Под их руководством уральские большевики не только конфисковывали оружие и взрывчатку на государственных складах, но также нападали на солдат и жандармов и разоружали их.

Объектами нападения банды Кадомцева были общественные и частные фонды, почтовые и заводские конторы, винные лавки и артели. Одна из наиболее крупных акций была проведена 26 августа 1909 г. Это был налет на почтовый поезд на станции Миасс. Бандиты убили семь охранников и полицейских и забрали мешки, в которых находилось около 60 000 рублей в банкнотах и 24 килограмма золота. Большая часть добычи была переправлена за границу большевикам. Через некоторое время полиции удалось арестовать несколько участников данного преступления, и все они предстали перед судом.

Защищал их в суде Александр Федорович Керенский – будущий премьер-министр Временного правительства, за что получил огромный гонорар в сумме 10 000 рублей – из тех самых экспроприированных денег.

Нападения большевиков на государственную, общественную и частную собственность происходили и в других областях страны, но на Кавказе и Урале их было больше и контроль «Большевистского центра» над ними утрачивался. Многие боевики занимались грабежами просто так, чтобы «быть в форме», иногда даже не сообщая о них своим партийным организациям. Эти действия стали напоминать обычные уголовные преступления. Впоследствии многие группы бандитов полностью ушли от контроля «Большевистского центра».

ДЕНЬГИ ДЛЯ ПАРТИИ
  Куда же шли деньги от грабежей? С помощью денег Ленин усиливал свою позицию внутри РСДРП. Оперируя огромными экспроприированными суммами, Ленин субсидировал контролируемые большевиками Петербургский и Московский комитеты, выдавая первому по тысяче рублей в месяц и второму – по пятьсот. Сын знаменитого журналиста Алексея Суворина – Борис писал в то время: «… в большей степени следствием огромных ресурсов, полученных от эксов, которые позволяли им содержать легионы боевиков, посылать куда угодно представителей, издавать газеты, распространять памфлеты и организовывать более или менее представительные комитеты, и все это с целью получения дополнительных мандатов на съезд». Более того, в 1906 – 1907 гг. большевики использовали экспроприированные средства для создания ими школы боевых инструкторов в Киеве и школы бомбистов во Львове. В 1910 г. они создали на эти деньги социал-демократическую школу в Болонье (Италия), которая быстро превратилась в оплот большевистской группы «Вперед».

Следует отметить, что экспроприации осуществляли не только большевики, но и представители других фракций РСДРП – меньшевики, бундовцы и прочие. Конечно, их масштаб действий в этой области был незначительный. Но партия социалистов-революционеров лидировала на этом поприще и превосходила даже большевиков.

Жесткие меры, предпринимаемые царским правительством, лишь на короткое время могли остановить волну грабежей и убийств. Пройдет совсем немного времени и лозунг «Грабь награбленное!» пойдет гулять по всей России, подхваченный массами простого народа.

Николай ПАНШЕВ

P.S. Три дня назад был в Москве и встретился со своим бывшим учеником, ныне работающим в должности руководителя большого подразделения уголовного розыска. Он рассказал мне, что совсем недавно неизвестные лица ограбили одну из квартир (их у нее несколько в Москве) «слуги народа», видного деятеля партии «Единая Россия», депутата Государственной думы – Любови Слиски.

Похищено огромное количество различных предметов на очень большую сумму. В числе украденных вещей – более пятидесяти наименований золотых изделий с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Особую ценность представляет золотой знак депутата, украшенный бриллиантами, рубинами и сапфирами, стоимость которого около десяти тысяч долларов США. Расследование данного преступления взято на особый контроль. В розыске преступников и похищенного задействованы многочисленные подразделения уголовного розыска столицы.

Газета "ИСТОКИ" №17


 ·  ·  · Partager · Supprimer

No comments: