2.09.2012

რუსულ-რუსეთული გეოპოლიტიკა:ისაევი ბ.ა. გეოპოლიტიკა,სახელმძღვანელო,2006. რუსული გეოპოლიტიკაpar Gueorgui Mardjanichvili, vendredi 20 janvier 2012, 13:17 ·
ესაა მშვიდობა და თავისუფლება
ტროცკის ჩეროში მიხვედრილ
დიად საბჭოეთში 
პოლიტიკის რუსული სკოლა ვითარდებოდა რამოდენიმე მიმართულებით. პირველ რიგში სახსენებელია პანსლავიზმი, რომლის წყაროც იყო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად რუსეთთან კავშირის აუცილებლობის გაცნობიერება სამხრეთის და დასავლეთის სლავების მიერ. რუსულ გეოპოლიტიკური აზრში პანსლავიზმის ყველაზე ნათლად გამოომხატველი იყო ნ.ი დანილევსკი // Н. Я. Данилевский// რომელმაც წარმოადგინა სრულიად სლავური ფედერაციის პროექტი. ამ ფედერაციის ცენტრები უნდა ყოფილიყო მოსკოვი და კონსტანტინეპოლი//"რუსეთი და ევროპა",1871//

შემდეგ იყო რუსული გეიგრაფიული მეცნიერება რომელიც არ ყოფილა გულგრილი იმპერიის ბედის მიმართ. ამ კონსერვატულ-მცველი მიმართულების ტიპიური წარმომადგენელი იყო ვ.პ. სემიონოვ ტიან-შანსკი. მან წარმოადგინა რუსეთის მძლავრი ტერიტორიული მფლობელობის კონცეფცია//1915//.

მესამე იყო რუსეთის ბოლშევიზმი რომელიც მარქსისტული თეორიის შესაბამისად მოითხოვდა სოციალურ-ეკონომიკური ფორმაციის შეცვლას მსოფლიო რევოლუციის მეშვეობით. ,ეპცე საუკუნის დასაწყისში ამ მიმართულების კაშკაშა წარმომადგენელი გახლდათ პერმანენტული რევოლუციის თეორიის ავტორი ლ.დ.ტროცკი რომელიც ცდილობდა ამ თეორიის განხორციელებას წითელი არმიის ანუ ტუხაჩევსკის და ძერჟინსკის ვარშავის წინააღმდეგ გაგაზავნით და კომინტერნის მეშვეობით გერმანული,ესპანური,ჩინური და სხვა რევოლუციების გაჩაღებით. მისი აზრით ამ რევოლუციების შედეგად მსოფლიოს უნდა წაკიდებოდა ხანძარი.  მეოთხე იყო სლავიანოფილობისადმი ერთგულების შემნარჩუნებელ რუსულ ემიგრაციაში გაჩენილი ევრაზიელობის გეოპოლიტიკა. ის დაჟინებით და ჯიუტად ამტკიცებდა რუსეთის თავისებურებას როგორც ევროპის ისე აზიის მიმართ. იმას რომ რუსეთი არის უნიკალური განუმეორებელი მოვლენა და არაა არც ევროპა და არც აზია.

ევრაზიელობის წამყვანი იდეოლოგი პ.ნ.სავიცკის წარმოდგენით ევროპაც და აზიაც წმინდა გეოგრაფიული ცნებებია. გეოპოლითიკური აზრით ევრაზიული კონტინენტი იყოფა შუაგულ იმპერია ევრაზიად,ევროპულ სამყაროდ და აზიურ სამყაროდ. ევრაზია ეთნიკური თვალსაზრისით გაჩნდა სლავი და თურქი ხალხების შერწყმის შედეგად.

В-четвертых, геополитика евразийцев, возникшая в той среде русской эмиграции, которая осталась верна традиции славянофилов и настаивала на исключительности и уникальности России как по отношению к Европе, так и по отношению к Азии. В представлении ведущего идеолога евразийства П. Н. Савицкого, Европа и Азия являют собой чисто географическое понятие. В геополитическом смысле евразийский континент подразделяется на срединную империю Евразию, европейский мир и азиатский мир. Евразия в этническом отношении образовалась в результате сплава славянских и тюркских народов.
Исаев Б. А.. Геополитика: Учебное пособие., 2006

Русская школа геополитики развивалась в рассматриваемый период в нескольких направлениях. Во-первых, панславизм, имевший своим политическим истоком осознание южными и западными славянами необходимости союза с Россией для завоевания своей независимости. Наиболее ярким и цельным выразителем панславистской идеи в русскойгеополитической мысли выступил Н. Я. Данилевский с проектом всеславянской федерации с центрами в Москве и Константинополе («Россия и Европа», 1871). Во-вторых,русская географическая наука, которой не была безразлична судьба империи. Типичным представителем этого консервативно-охранительного направления, выдвинувшим концепцию «могущественного территориального владения применительно к России», был В. П. Семенов-Тян-Шанский (1915). В-третьих, российский большевизм, настаивавший на марксистской теории смены социально-экономических формаций путем мировой революции. Ярким выразителем этого направления геополитики и геостратегии выступал в начале XX в. Л. Д. Троцкий, который создал теорию «перманентной революции» и пытался осуществить ее, направляя Красную Армию на Варшаву, подталкивая через Коминтерн германскую, испанскую, китайскую и другие революции, которые, по его мысли, должны были подготовить и осуществить «мировой пожар».

В-четвертых, геополитика евразийцев, возникшая в той среде русской эмиграции, которая осталась верна традиции славянофилов и настаивала на исключительности и уникальности России как по отношению к Европе, так и по отношению к Азии. В представлении ведущего идеолога евразийства П. Н. Савицкого, Европа и Азия являют собой чисто географическое понятие. В геополитическом смысле евразийский континент подразделяется на срединную империю Евразию, европейский мир и азиатский мир. Евразия в этническом отношении образовалась в результате сплава славянских и тюркских народов.

Таким образом, ведущими школами, теоретики которых внесли наибольший вклад в развитие геополитики в классический период становления этой науки, стали школы великих держав: Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, России (СССР), Японии. Каждая из них по-своему видела мир в его историческом развитии, роль человека и человеческих обществ в освоении трех сред географического пространства, место своей нации и своего государства среди других народов и стран, возможность и необходимость доминирования в регионе среди соседних держав и в борьбе за мировое господство.

Вы можете Зарабатывать сколько захотите! Заработай 50$ за пару часов! Подробности тут>> Эта игра круче любой из ранее выпущенных человеком! Строй, Завоевывай, Развивайся...

Каждая из них по-своему оценивала исторический путь, современный потенциал и будущие возможности своей и других великих держав, преимущества экономические и культурные, географические и демографические, возможности, имеющиеся в мирное и военное время. В каждой из них геополитика находилась на определенном уровне институциализации, теоретической высоты, методологического совершенства. Объединяло их одно: колоссальные перспективы развития — все эти великие нации стремились к экспансии, к расширению своих границ, продвижению своей культуры. Политики строили грандиозные планы, включавшие поглощение целых стран и регионов, освоение новых морей и океанов. Это давало новые импульсы развитию и совершенствованию геополитики

No comments: