2.28.2012

ლენინური ჰუმანიტარული აქტის საიუბილეოდ

1922 წლის შემოდგომაზე, 90 წლის წინ ბოლშენიკებმა მსოფლიო გააბედნიერეს იმით რომ  ფილოსოფიურ გემად წოდებული რამით ანუ გემებით «პრუსია» და 
«ობერბურგომისტრ ხაკენი" მათ მიერ დარბეულ-დასისხლიანებული ევრაზიიდან ცივილიზებულ   ასამყაროში გააპანღურეს 200-ზე მეტი რუსი პოლიტიკური  მოღვაწე, მეცნიერი, ინჟინერი, მწერალი, კოოპერატორი. ეს იყო რუსული კულტურის მოღვაწეთა პირველი მასობრივი დეპორტაცია რომელმაც არნახული გაქანება მისცა ბრძოლას სხვაგვარადმოაზროვნეობასთან რუსეთში.

კაცობრიობის ბედნიერებაზე დაუღალავად და მუხლჩაუხრელად მზრუნველმა ბოლშევიკებმა ამ აქტით არანახულად ჰუმანური აქტი ჩაიდინეს. მათ არ უწამებიათ ეს ხალხი,არ დაუსახიჩრებიათ, არ დაუხოციათ სადისტურად როგორც ბევრ სხვას უშვრებოდნენ. მსოფლიო მეცნიერებაში,ტექნიკაში და ხელოვნებაში წვლილის შემტანი რუსი ინტელექტუალები მათ უბრალოდ გემებში ჩაყარეს და თავიდან მოიშორეს.
ჰუმანისტმა ლენინმა ეს ინტელიგენცია გამოაცხადა რუსი ერის რბილად რომ ვთქვათ ექსკრემენტებად და ამით გაამდიდრა დასავლეთის ინტელექტუალური ცხოვრება.

ემიგრაციაში ყოფი რუსი მოაზროვნე ფედორ სტეპუნი ნაშრომში «ფიქრები რუსეთზე» წერდა რომ რუსეთში დარჩენის შემთხვევაში ამ ხალხს ელოდა დახვრეტა პ.ა.ფლორენსკის და გ.გ.შპეტის, მ.ს.ფელდშტეინის და სხვათა მსგავსად, ბანაკში სიკვდილი ლ.პ.კარსავინის და სხვათა მსგავსად, პატიმრობაში ავადმყოფობა და სიკვდილი როგორც დაიხოცნენ რუსი ფილოსოფოსი კოსმისტები.
იმათ კი ვინც არ დახოცეს და არ დაახეიბრეს დარჩათ არჩევანი ბოლშევიკთა მხურვალე მომხრეობასა და საკონცენტრაციო ბანაკს შორის.

ბოლშევიკთა ამ არაადამიანურად ჰუმანური აქტის წყალობით ასობით ადამიანი გაუსამართლებლად გააძევეს სამშობლოდან მხოლოდ იმიტომ რომ გაძევებულთა აზრით მათ ჰქონდათ აზრის და სიტყვის თავისუფლება.

სამაგიეროდ დასავლეთი გამდიდრდა ბერდიაევის, ბულგაკოვის, ვიშესლავცევის, ზენკოვსკის, ილინის, ლაპშინის, ლოსკის, კარსავინის, სტეპუნის, სოროკინის, ფლოროვსკის, ფრანკის მსგავსი მოაზროვნეებით და არა მარტო ფილოსოფოსებით, ისტორიკოსებითაც, ეკონომისტებითაც, ბუნებისმეტყველებითაც, უმაღლეს სასწავლებელთა რექტორებითაც და დეკანებითაც, იურისტებითაც, ლიტერატორებითაც, საზოგადო მოღვაწეებითაც...

გაძევებულთა შორის იყვნენ ექიმებიც, აგრონომებიც, ბუღალტერებიც, სტუდენტებიც...ეს იყო ბოლშევიკების ხელში ჩავარდნილ მოაზროვნეთა წვრთნის და მოთვინიერების პირველი ეტაპი...АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ:
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ
В.Г.Макаров
«ВЛАСТЬ ВАША, А ПРАВДА НАША»*
(к 80-летию высылки интеллигенции из Советской России в 1922 г.)

Понятие «философский пароход» в истории XX в. стало своеобразным символом русской эмиграции. 80 лет назад – осенью 1922 г. на пароходах «Пруссия» и «Обербургомистр Хакен» отправились в изгнание более 200 русских политических деятелей, ученых, инженеров, писателей, кооператоров, которых, по решению партии, насильно выдворили за пределы Отечества. Эта первая массовая депортация деятелей русской культуры положила начало беспощадной борьбе с инакомыслием в коммунистической России.
Изгнание выдающихся представителей русской культуры и науки, – безусловно, трагической эпизод истории России XX в. Между тем анализ с позиций сегодняшнего дня, как это и ни странно, показывает не только негативные стороны этого события. Благодаря акции большевистских лидеров остались в живых выдающиеся ученые, которые внесли существенный вклад в развитие мировой науки, техники и искусства. Примерно такой же точки зрения придерживаются и некоторые историки Русского Зарубежья: «Благодаря Ленину, Зарубежная Россия получила когорту блестящих ученых и интеллектуалов, чья деятельность, в значительной мере субсидируемая ИМКА, призвана была заложить основы культуры русской эмиграции»1. В известной работе «Утопия у власти» М.Я.Геллер и A.M.Некрич так оценивают это событие:
«Высылка за границу была решением радикальным, но, по сравнению со смертными приговорами, выносимыми на публичных процессах, мерой «гуманной». К тому же советское правительство не могло рискнуть в 1922 г. расстрелять сто или двести виднейших представителей русской интеллигенции»2. Многие изгнанники, находясь за границей, вошли в число выдающихся ученых XX в.: Питирим Сорокин стал «отцом» американской социологии, Николай Бердяев оказал существенное влияние на умы всей думающей Европы, Игорь Сикорский – «пионером аэронавтики» и этот список может быть продолжен. Большинство из тех, кому большевики предложили «вежливенько» покинуть Россию, восприняли такой поворот судьбы с некоторым облегчением. Многие и до 1922 г. успели «познакомиться» с советской пенитенциарной системой. До «предложения» большевиков многие из них не собирались покидать родину, считали внутренне неприемлемой для себя жизнь на чужбине, но судьба распорядилась иначе. Находясь в эмиграции, Федор Степун в одном из очерков «Мысли о России» подробно описал свои чувства после визита в ГПУ3.
Лучше ли была бы их доля, останься они на родине? Уверен, что нет. Подтверждением этому являются судьбы известных политиков, философов, литераторов, жизненный путь которых окончился в тюрьмах и лагерях. В 1937 г. расстреляны П.А.Флоренский и Г.Г.Шпет, в 1938 г. – М.С.Фельдштейн4, в 1952 г. умер в лагере Л.П.Карсавин. В этом плане показательна судьба русских философов-космистов, последователей федоровских идей. Из трех крупных мыслителей – А.К.Горского, В.Н.Муравьева5 и Н.А.Сетницкого6 – ни один не избежал репрессий со стороны властей. Александр Горский трижды арестовывался и умер в тюремной больнице в 1943 г. Валериан Муравьев после второго ареста умер в ссылке в 1930 г., Николай Сетницкий расстрелян в 1937 г.7
Фактически лишь малый процент известных до октябрьского переворота политиков, ученых, деятелей искусства не подверглись репрессиям со стороны большевиков. Не лучше была судьба тех из них, кто все-таки после отбытия «наказания» вернулся к работе. Они были поставлены перед суровой дилеммой: либо «одобрям», либо – в лагерь.

ВЫСЫЛКА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В результате бесчеловечной акции большевистских лидеров сотни людей без суда и следствия выдворили за пределы родины лишь за то, что они претендовали на право свободы мысли и свободы слова. Удар, нанесенный по интеллектуальному потенциалу России, был чудовищен по своим масштабам, по оценкам зарубежных историков в изгнании оказалось около 500 ученых8. Среди тех, кто был насильно депортирован, оказались известнейшие «корифеи русского идеализма»: «Философы составляли сравнительно небольшую группу, но особенно приметную ввиду их известности и высокого интеллектуального потенциала; это были Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, Б.П.Вышеславцев, В.В.Зеньковский, И.А.Ильин, И.И.Лапшин, Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин, Ф.А.Степун, П.А.Сорокин, Г.В.Флоровский, С.Л.Франк». В числе намеченных к депортации были, кроме философов, историки, экономисты, естественники, ректоры и деканы вузов, юристы, литераторы, общественные деятели, предприниматели, в их числе: В.В.Абрикосов9, Ю.И.Айхенвальд10, И.А. Артоболевский11, А.Л.Байков12, П.М.Бицилли, А.А.Боголепов13, Б.Д.Бруцкус14, В.Ф.Булгаков15, П.А.Велехов, Н.М.Волковысский, Д.И.Голованов, В.В.Заворыкин, Е.Л.Зубашев, А.С.Изгоев16, А.С.Коган, А.А.Кизеветтер17, В.М.Кудрявцев, Е.С.Кускова18, Д.А.Лутохин19, В.Ф.Марциновский20, И.А.Матусевич21, С.М.Мельгунов22, В.А.Мякотин23, М.М.Новиков, Б.Н.Одинцов24, М.А.Осоргин25, А.Б.Петрищев26, А.В.Пешехонов27, Р.В.Плетнев, С.Н.Прокопович28, Л.М.Пумпянский29, В.В.Стратонов30, П.В.Трошин, С.Е.Трубецкой31, А.И.Угрюмов, М.С.Фельдштейн, В.Г.Чертоков32, В.И.Ясинский33 и др.
Из Одессы высылались профессора Б.П.Бабкин (физиолог), Н.П.Кастерин (физик), К.Е.Храневич (кооперация), Е.П.Трефильев (история), А.Ф.Дуван-Хаджи (хирург), А.С.Мумокин (государственное и административное право), Д.Д.Крылов (судебная медицина), П.А.Михайлов (уголовное право), Ф.Г.Александров (языковедение), А.В.Флоровский, ассистенты С.А.Соболь (зоолог), Г.Добровольский (нервные болезни), Г.А.Секачев; из Киева высылали академиков С.Ефимова и Корчак-Чепурковского и других в количестве 17 человек. В отличие от своих коллег в Москве и Питере они были направлены в эмиграцию другим путем: сушей до Одессы, оттуда морем – в Константинополь34.
В число депортируемых попали и менее известные представители интеллигенции: врачи, агрономы, бухгалтеры, литераторы и студенты. Однако на этом власть не остановилась, гонения на инакомыслящих, в различных формах будут продолжаться и дальше.
Ленинскую линию в отношении интеллигенции продолжил и углубил И.В.Сталин. Чего стоил только один его постулат об обострении классовой борьбы при продвижении к социализму. Результат не замедлил сказаться: «С началом массовых призывов в партию уровень интеллигентности руководства страной постепенно снижается. Уже в 1925 г. в партии насчитывается около 30 тыс. полностью неграмотных, таких, которые не умели ни читать, ни писать. Среди делегатов съезда партии в 1930 г. 74,7 процента имели только начальное или неполное среднее образование. Это была уже та пластилиновая, вязкая масса, из которой при малейшем подогреве можно было лепить любые фигуры. Иммунитет партии к невежеству резко снижается. По сути дела, Сталин в интересах укрепления своей власти вел целенаправленную политику вытеснения интеллигенции из партии и из руководства экономикой страны»35. Данная «стратегия» в социально-политической сфере привела, по словам одного из «гостей» Лубянки к тому, что в Советской России к 1939 г. остались лишь три категории граждан: те, которые сидели, те, которые сидят и те, которые будут сидеть, четвертой – быть не может. Большевики, ценой крови миллионов своих сограждан, подтвердили федоровский постулат о том, что разум, находясь в руках одного класса, теряет доказательную силу36.
Впоследствии по указанию ВКП(б) чекисты установили бдительный контроль за интеллигенцией. Для примера несколько цитат из ежемесячных «Обзоров политического состояния СССР», готовившихся Информационным отделом ОГПУ для высшего партийного и государственного руководства страны: «Анализ внутренних процессов, совершающихся ныне среди интеллигенции, как это явствует из нижеприводимого материала, приводит к определенному выводу: интеллигенция города в массе настроена враждебно по отношению к Советской власти; эта враждебность у значительной части интеллигенции близка к разрыву с Советской властью, впрочем, зачастую хорошо замаскированному внешне лояльным отношением к Советской власти. Причины эти кроются в значительной степени в экономическом, но иногда и в правовом положении интеллигенции: безработица среди интеллигенции, перманентные чистки советского аппарата, чистки вузов, жилищный вопрос и жилищная политика в городах с лишением выборных прав в жилтовариществах наряду с буржуазией и некоторых элементов из интеллигенции, реорганизация Красной Армии с продвижением краскомов и увольнением старого офицерства, расформированием ряда вузов и новый (комплексный) метод преподавания в вузах, крайне невысокая оплата труда наиболее квалифицированной части интеллигенции – профессуры, ущемление помещиков, осевших за время революции в своих поместьях, и ряд причин такого же порядка – в сумме все это создает среди интеллигенции кадры недовольных и обиженных Советской властью» (февраль 1925 г.)37; «Профессура. Отношение к Советской власти значительной части старой профессуры по-прежнему остается скрыто враждебным. Антисоветские настроения этой части профессуры проявляются иногда на лекциях и других выступлениях (Иркутск, Томск). Профессор Иркутского университета заявляет: «Прежний царский произвол власти возглавлялся дворянством, и сейчас положение по существу не изменилось». В Ленинграде пролетарское студенчество находится в немилости у своих профессоров. Приемные экзамены в Ленинградский политехникум путей сообщения прошли под знаменем «проваливанья» комсомольцев и коммунистов. Иваново-Вознесенский профессор Шапошников открыто на лекциях говорит, что «рабфак это нарост на теле высшей школы, заплата на русской культуре» (январь 1926 г.)38.
Итак, «борьба за умы» граждан новой России, как видно из архивных документов, велась исключительно жестко и бескомпромиссно. «Нейтральных», а тем более «скрытых врагов» в деле строительства коммунизма «в отдельно взятой стране» быть не могло...."No comments: