2.09.2012

ოსების უასტირჯი-წმინდა გიორგიზე


რობერტ კულუმბეგოვი წმინდა გიორგის თაყვანისმცემელ ოსებზე: 
ოსი ხალხის ტრადიციულ წარმოდგენებში დიდი ადგილი უკავია წმინდა უასტირჯის კულტს. ოსური რელიგიური პანთეონის ერთ-ერთი მთავარი წმინდანის თაყვანისცემას აქვს ათასწლოვანი ტრადიცია რომელმაც დღემდეც მოაღწია. უასტირჯის ხშირად აიგივებენ წმინდა გიორგისთან. მათი საკრალური ფუნქციები მართლაც მსგავსია. გარკვეული თავისებურებების მიუხედავად უასტირჯი და წმინდა გიორგი საზოგადოდ წარმოდგებიან ერთ ხატად. მოგზაურთა თქმით 
ოსები თითქმის აღმერთებენ წმინდა გიორგის. წმინდანს თაყვანს სცემენ მაჰმადიანი ოსებიც და სხვა ხალხთა წარმომადგენლებიც. "უასტირჯისთვის პატივის მიმგები ჩვენიანია",ასეთია წმინდანის სახელთან დაკავშირებული ოსური პოსტულატი. წმინდანის თაყვანისცემა ოსეთში იმდენად უსაზღვროა რომ ის იღებს ხოლმე უცნაურ ფორმებსაც. გაჩნდა უსაზღვროდ თაყვანისმცემელ გიორგიანთა სექტაც. 1840 წელს რუსულმა ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა სექტანტების ამბის გარკვევა... ჯერ ჩავიდნენ ძაღინაში,სადაც არის წმ.გიორგის ეკლესია რომელშიც არის წმინდანის ხატი. ისპრავნიკი და მისი მხლებლები იქ ნახავან მხოლოდ წინა დღით გამართული პურმარილის კვალს. მათ გაიგეს რომ ოსები სასწაულთმოქმედი ხატით წავიდნენ ყორნისში,სადაც ასევე არის წმინდა გიორგის ეკლესია. ყორნისში მათ ნახეს 700მლოცველი მამაკაცი და ქალი. ზოგი ქალი მიცემული აღთქმის თანახმად თეთრ სამოსში იყო გამოწყობილი. იქვე იყო მსხვერლად შესაწირი 5 ხარი და 10 ცხვარი. რუსული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ყველაზე მეტად გააოცეს წინასწარმეტყველმა ქადაგმა ქალებმა. აღგზნებულები, ისინი წინაწარმეტყველებდნენ ჩადენილ ცოდვათა გამო სულის და სხეულის დაღუპვის შესახებ შეკრებილებისგან მოითხოვდნენ მონანიებას. უსებ ტრანსში ჩავარდნილი ერთ-ერთი ქადაგი აძვრა ეკლესიის სახურავზე და გადმოხტა იქიდან ისე რომ მას არც არაფერი გაკაწვრია.

ეკლესიის წინ ხალხი განიცდიდა ერთიანობის გრძნობას რომელმაც გამსჭვალა რუსული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც. წინასწარმეტყველებები იმდენად დამაჯერებელი იყო რომ ხალხი აღელდა. ისპრავნიკმა მერე დაწერა რომ წინასწერმეტყველთა ქცევაში არ ჩანდა ტყუილის ნიშნები. მანვე თქვა რომ რიტუალს ესწრებოდა ადგილობრივი მღვდელიც....

მიუხედავად იმისა რომ ამ მოძრაობას ჰქონდა დადებითი მნიშვნელობა რუსულმა ადმინისტრაციამ ის ვერ მოითმინა. უნდა ამოჭირკვულიყო ყველაფერი რაც არ შეესაბამებოდა ჩვეულებრივ წესებს. მიმდინარეობის ზოგი წევრი დაიჭირეს, ზოგი ცემა-ტყეპით დასაჯეს და მოძრაობა დაშალეს.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ასე გამოზარდეს რომანოვებმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შემქმნელი და მისი გამაუქმებელი ოსი ბოლშევიკ-დემოკრატები..

15 Секта «георгианцев» в Южной Осетии.
В традиционных верованиях осетинского народа большое место занимает культ святого Уастырджи. Почитание одного из главных святых осетинского религиозного пантеона имеет тысячелетнюю традицию, дошедшую и до наших дней. Иногда имя Уастырджи ассоциируется с именем христианского святого Георгия. По своим сакральным функциям они действительно схожи, отличаясь, тем не менее, по ряду существенных особенностей. Но как бы то ни было в широком сознании и св.Уастырджи и св.Георгий предстают как один и тот же образ.
«Осетинский народа простирает свое благоговение к св.Георгию почти до обожания» - эти слова одного из путешественников, посетивших Осетию наиболее ярко характеризуют отношение осетин к св.Георгию. При этом поклонение Уастырджи не ограничивается национальными или религиозными табу.

Святому поклоняются и осетины-мусульмане, и представители других национальностей. «Все кто почитает Уастырджи – один из нас !» - таков постулат связанный у осетин с именем святого. В этом смогли убедиться и многочисленные представители других национальностей, оказавшиеся волею судеб в святилищах Джер или Хетаг и получившие ответ на свои искренние молитвы.

Почитание святого в Осетии настолько безгранично, что порой приобретает необычные формы. Так в истории сохранились сведения о секте георгианцев, неистово поклонявшихся святому Георгию.

В 1840 году слухи о необычном религиозном движении достигли Тифлиса, где располагалась российская администрация и духовное представительство. И оттуда в город Гори, где находился земской исправник, было сделано предписание разобраться с сектантами. В июне месяце исправник И.Гречков в сопровождении вооруженных казаков направляется в Корнисское ущелье Южной Осетии, где по имеющейся информации и находятся представители нового учения.

Вначале они прибывают в селение Дзагина, где расположена церковь посвященная св.Георгию и в которой имеется икона святого. Однако здесь исправник и его спутники застают только следы большого пиршества, которое прошло накануне. Стало известно, что осетины вместе и чудотворной иконой направились в село Корнис, где также находится храм великомученика.

Прибыв в село Корнис, исправник застает здесь большое количество паломников у церкви, более семи сотен женщин и мужчин. Некоторые женщины в белых одеждах – знак религиозного обета. Здесь же и жертвенные животные – пять быков, десять баранов. Но набольшее удивление у представителей администрации вызвали кадаги - женщины прорицательницы. Их было несколько. В возбужденном состоянии они пророчествовали гибель духа и тела за грехи и требовали покаяния от собравшихся людей.

Внезапно одна из прорицательниц в состоянии религиозного транса быстро взобралась на крышу церкви и спрыгнула оттуда. В изумлении исправника и его спутников произвело то, что эта женщина не получила даже царапины.

На поляне перед церковью царило всеобщее единении людей, которому поддались и представители власти. Прорицания обретали настолько убедительную и призывную форму, что всех присутствующих охватило необычайное волнение. «Я не увидел никаких признаков обмана в действиях прорицателей-кадаги»,- напишет позже в своем отчете горийский исправник. Он же отметил, что во время обряда присутствовал и местный священник.


В тот же день исправник И.Гречков провел небольшое расследование. Оказалось, что инициатором всего движения георгианцев была некая Марина, молодая женщина 20 лет. Будучи бездетной, она обошла много святых мест и церквей, связанных с именем святого, с надеждой обрести радость материнства. В один из дней на нее якобы снизошло видение. Оставив семью, она переоделась в рубище и стала жить в пещере.

Впервые Марина стала проповедовать на празднестве в честь св. Георгия 23 апреля. В тот день она обратилась с речью к сотням паломников, призывая к всеобщему покаянию. Слова женщины нашли большой отклик в сердцах людей уже имевших религиозный настрой. С тех пор на протяжении трех месяцев она проповедует по всем селам ущелья. Более того, число ее последователей становится все больше и больше. Постепенно люди поддаются влиянию секты. Приостанавливаются полевые и домашние работы, главной целью жизни становится всеобще покаяние. Исправника удивило требование Марины о том, чтобы люди работали всего три дня в неделю, а остальное время посвящали молитвам.

И еще одно обстоятельство было выявлено дознанием. Марина через своих прорицателей потребовала от жителей Корнисского ущелья дать письменное обязательство о том, что они перестанут нарушать заповеди Божьи. С перечислением конкретных обязательств, соблюдение которых контролировали назначенные Мариной кадаги Под документом стояли подписи практически всех жителей Корнисского ущелья.Свиток с обязательствами жителей был передан местному священнику и хранился в церкви села Дзагина.

Несмотря на то, что движение георгианцев, по сути, имело положительное содержание, с ее существованием местная администрация мириться не могла. Все что не было в рамках обычных правил, должно было быть искоренено. Поэтому вскоре члены секты георгианцев были частью арестованы, частью подверглись телесным наказаниям. Сама Марина вскоре отошла от своей деятельности и стала примерной матерью двух детей. Впрочем именно об этом она и просила всегда св.Георгия.

Роберт Кулумбегов.

No comments: