6.18.2012

კონსტანტინე გამსახურდია დარბაისელ ვაჟკაც და შესანიშნავ ხელოვან შალვა დადიანზე

კონსტანტინე გამსახურდია შალვა დადიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით
1959 წლს 15 მარტს, გარდაცვალა შესანშნავქართველმწერალშალვა დადან.
შალვა დადანდაბადა 1874  წლს 8 მასს, დაბა ზესტაფონშ, ცნობ მწერლსა და საზოგადო მოღვაწს ნკოლოზ დადანს ოჯახშ. ნკოლოზ (ნკო) დადანყო ცნობდა პატვცემულადამანმთელ საქართველოშ– პოეტ, სტორკოს, პედაგოგ, ექ, ასტრონომ. მასთან მეგობრობდნენა ჭავჭავაძე, აკაკწერეთელ,ვანე მაჩაბელდა სხვებ.

შალვა დადანმა განათლება მღო შნ, მოწვეულმასწავლებლებს ხელმძღვანელობთ. მს ოჯახშ, ბევრ რამესსწავლდა ადამან. უნდა აღშნოს, რომ ცნობპოეტდა მწერალდუტუ მეგრელც ნკო დადანს ოჯახშაღზარდა.

მომავალმწერალ, სჭაბუკდანვე გატაცებულყო პატროტულდა სოცალურსამართლანობს თემებთ.  სწორედ ამდეებთაა გამსჭვალულ ლექსებს პრველკრებულ“ნაპერწკალ”, რომელც 1892 გამოვდა. ასევე მ პროზაულატურებ, რომლებც 1896 წლდანბეჭდებოდა გაზეთ “ვერაშ”.

1896 წელს, შალვა დადანს გაუგზავნა თავრველმოთხრობა “წმნდა ცრემლებ” გაზეთ “ვერაშ”. მაშნ “ვერს” რედაქტორა ჭავჭავაძე გახლდათ.  

„წარმოდგნეთ ჩემგახარება, -გონებდა შემდეგ შალვა დადან, - როდესაც გაზეთს ფელეტონშჩამწკრვებულად, ჩემმოთხრობა დავნახე.”

ყმაწვდანვე გატაცებულყო თეატრთ. 1893 წელს, 19 წლს ასაკშ მონაწლეობა მღო  კოტე მესხს რეჟსორობთ დადგმულ „მარგარტა გოტეშ,”’ რომლს თარგმანც მასვე ეკუთვნოდა. სცენაზე, შალვა დადან, “ქუჯს” ფსევდონთ გამოვდა. შემდეგშ, შალვა დადანგახდა ვლადმერ ალექს-მესხშვს ერთ-ერთუახლოესთანამშრომელქუთას თეატრშ.

1905 წლდანწყებს დრამატურგულ შემოქმედებას. მესა “მღვმეშ” ალეგორულფორმთ წარმოადგენს ბრძოლას ეროვნულდა სოცალურ თანასწორობსათვს. შემდეგ ამას მოჰყვა პესა "როს ნადმობდნენ”, “გუშნდელნ” და სხვა.

1908 წელს შალვა დადანმა ჩამოაყალბა “მოძრავდას”, რომელც დგამდა სპექტაკლებს საქართველოს ქალაქებშ, ბაქოშ, ნოვოროსსკშ.მპერს ცენზურს აკრძალვს მუხედავად, “მოძრავმა თეატრმა” დადგა მაქსმ გორკს პესა - “უკანასკნელნ.

შალვა დადანთვლება კომედურჟანრს ფუძემდებლად ქართულ დრამატურგაშ. მს პესებშ, მხლებულა ბუროკრატზმს, მლქვნელობსა და თვალთმაქცობს გამოვლნებან.

თავს დრამატურგაშშალვა დადანცდლობდა ტრადულჟანრს აღორძნებას (მაგალთად, “თეთნულდ”).

შალვა დადანს რომან“გორგრუს”, რომელც თამარს ეპოქას ასახავს, ქართულრომანს ერთ-ერთ მღწევადთვლება. ხოლო რომან“გვრგვანებს ოჯახ”, რეალსტურად გადმოგვცემს ზედა ფენებს, რუსეთს მორჩ არსტოკრატს გახრწნლ და უბრალო ადამანებს უმძმეს მდგომარეობას.

შალვა დადანარს მრავალმოთხრობს, ნოველს, ლტერატურულ-კრკულ და პუბლსტურწერს ავტორ. მან თარგმნა შექსპს, შლერს, ბარონს, ჰაუპტმანს, ჰოფმან-სტალს და სხვებს პესებ. წლებს მანძლზე, ყო საქართველოს მსახობთა კავშს ხელმძღვანელ, თეატრალურ საზოგადოებს თავმჯდომარე. მას სცენაზე 200 მეტროლაქვს განსახერებულ. ასევე მოღვაწეობდა როგორც რეჟსორ. მს პესებს ხშრად დგამდნენ.

აღსანშნავა, მსცენარებთ გადაღებულლმებ: “უჟმურ”, “ტარელ მკლავაძს მკვლელობს საქმე”, “ქარშხლს წნ”, “მოძღვარ”, “არსენა ჯორჯაშვ”. თავადაც არა ერთ ფლმშთამაშა („შავმთებშ”, “ტარელ მკლავაძს მკვლელობს საქმე”, “ქარშხლს წნ”, “მოძღვარ”, “სურამს ცხე”, “არსენა ჯორჯაშვ”).

ჯერ კდევ 1923 წელს შალვა დადანს ბენეფსზეოსებ გრშაშვლს უთქვამს: “ქართულკულტურს რომელდარგც არ უნდა დავასახელოთ, შალვა დადან, როგორც სამფერძაფ, ნაზად ექსოვება ჩვენს ეროვნულ ხალჩას… შალვა დადან, როგორც მწერალ, სულ ახალმოვლენაა ჩვენთვს. მყოველტყვა ყალბშა ჩამდგარ, მოკვეთდა თავაზანა… შალვა დადანს კალამმას თავსაზღვრებ; სად უნდა დაოს და სად გადავდეს შეტევაზე.”

როგორც ვთქვთ, შესანშნავმწერალ, დრამატურგ, საზოგადო მოღვაწე და რესპუბლს სახალხო არტსტშალვა დადანგარდაცვალა 1959 წლს 15 მარტს, ხანმოკლე ავადმყოფობს შემდეგ, 85 წლს ასაკშ.

ქართველმა ხალხმა, შალვა დადანს ნეშტს მთაწმნდს პანთეონშუჩნა უკანასკნელგანსასვენებელ. ზუდგს სახელმწფო დრამატულ თეატრს, მჭებულაქვს შალვა დადანს სახელ.

გთავაზობთ კონსტანტნე გამსახურდას წერლს „შალვა დადან“.

შალვა დადან

სამარადსოდ წავდა ჩვენგან ქართულმწერლობს უსაჩნოეს ოსტატთაგან, დმოამაგე ქართულთეატრსა.

ას დაღუპვს შემდეგ ასეთმრავალფეროვანბუნებს მოღვაწე ჩვენ არა გვყოლა.

შალვა დადანმხარს უმშვენებდა ერთს მხრასა და აკაკს, მეორეს მხრთ ვასო აბაშძეს, ვალერან გუნასა და ლადო მესხშვლს. მეცხრამეტე საუკუნს საქართველოსათვს მწერლობა და თეატრ- ესყო ორსახატე ერთდა მავე ღვთაებსა.

შალვა დადანმა თავხანგრძლცხოვრება შესწრა ამ ორთა სამსახურს. როცა რომელმე ერს ეროვნულსახელმწფო დაენგრევა,განსაკუთრებულს სმძაფრთ მოეჭდება ამ ორ დდ ფაქტორს სულერცხოვრებსას.

აგრე მოხდა მეცხრამეტე საუკუნს ქართულკულტურსტორაშ. ამტომაც ქართველერამ ეპოქს მწერლებშხედავდა ერს მესვეურს, საზოგადო მოღვაწეს და ხალხსთვს თავდადებულს.

სპქტაკოგრაფა ამკობს ყოველ მოქალაქეს, მთ უმეტეს ხელოვანს. შალვა დადანს ამშვენებს მოგრაფა. რომელმე გულარძნნაშერმავე წოდებსა, თავს დდგვაროვნებას ჩნებულად გამოყენებდამპერატორს სასახლს კამერჰერებს, სენატორებს და გენერალ-გუბერნატორებს ეპოლეტებს მსაღებად.

შალვა დადანმა, ამას ყოველვეს არჩა ქართველმწერლს,  ქართველარტსტს სვეგამწარებულცხოვრება.

ჩვენეპოქს ახალთაობსათვს, რომელსაც თავათ განუცდა სტკბო სახელმწფურმზრუნველობსა მწერლობსა და თეატრს მმართ,ოლად წარმოსადგენროდს გზა წამებსა, რომელც გაუვლათ. ჭავჭავაძესა და ვ. აბაშძეს, ა. წერეთელსა და ვ. გუნას, ლ. მესხშვლსა და შ. დადანს.

ამ დწამებსათვს შემოსაქართველმა ხალხმა განუზომელყვარულთა და პატსცემთ.

შალვა დადანს დაკარგვამსეთტკმოგვაყენა, რომ მღვაწლსა თუნდაც ზერელედ აღნსხვაც ამჟამად შეუძლებელა.

მე ჯერაც თვალწნ მდგას მჭკვანთავ, ლომურფაფართ დამშვენებულ, მდარბასლურხვრა-მოხვრა, რაც უმთავრესა, მ მოსყვარულე გულს დტფო.

შალვა დადანს შეურყეველ ბუნებას ახლოსაც არ გაჰკარება ზოგერთ ხელოვანსათვს დამახასათებელეგოცენტრზმ, საკუთარსახელს განდდებსათვს გააფთრებულბრძოლს ჟ, რომელსაც თან მჰყვება ხოლმე თანამოკალმეთა ზურგს უკან გაქრდვა და ლტერატურულნბაზობა.

ნგლსურ „ჯენტლმენზე“ უფრო ხელმარჯვე სტყვა გვაქვს ქართულად „დარბასელ“.

ჩვენს ხელოვნებაშმოჭრნახულე ახალთაობებბევრ რამესსწავლან შალვა დადანს მწერლურდა არტსტულშემოქმედებს სფეროდან, მ დარბასლობა და კაკაცობა მსაბაძმაგალუნდა გახდეს მათთვს.

სევე, როგორც დას, შალვა დადანსაც ბევრდრო და ენერგა წაართვა თეატრმა და საზოგადო მოღვაწეობამ, მუხედავად ამსა, მან შესძლო მოეხვეჭა ქართულპროზს ერთ-ერთშესანშნავოსტატს სახელ.

დაუვწყარა შალვა დადანს რომან„გორგრუს“. ავტორს უფაქზეს ტაქტქართველხალხს სათაყვანებელგმს თამარს პრადცხოვრებს მხატვრულ განსახერებსას.

შალვა დადანმა თავს უკანასკნელ რომანშ„გვრგვანებს ოჯახ“ შესანშნავოსტატობთ დაგვხატა ქართველხალხს გმრულბრძოლა 1905 წლს რევოლუცაშ, ამ ეპოქს ხასათებდა ადამანებ.

შალვა დადანთვთ ძველ დროშგანრჩეოდა თავჰუმანზმთ, პროგრესულობთ, ახალ ეპოქაშდაუღალავად ემსახურებოდა ხალხთა შეძმობს დდეას, ამტომაც უჩვეულო პატსცემა დამსახურა მან მთელსაბჭოეთს ერებს გულშ.

აღარა გვყავს პატრარქქართულმწერლობსა, დარბასელვაჟკაცდა შესანშნავხელოვან, რომელც უკანასკნელ ამოსუნთქვამდყო ჭეშმარჯნურსაქართველოს ტრაგულსტორსა, მესადუმლოე ქართულბუნებსა. ქართველხალხს უანგარო მსახურდა მსთვს თავდადებულმოამაგე.

No comments: